ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............พลปรีชา ชิดบุรี.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR.POLPREECHA CHIDBUREE…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................0948297234..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  polpreechac@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2556 - 2562 ปริญญาเอก Ph.D (Geomatics) Newcastle University, UK.
2549 - 2551 ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2547 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

22 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Close-range photogrammetry (การสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้)
UAV-photogrammetry (การสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ)
Terrestrial laser scanning (TLS) (การสำรวจด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Yadav, T. K., Chidburee, P., & Mahavik, N.. 2021. Land Cover Classification Based on UAV Photogrammetry and Deep Learning for Supporting Mine Reclamation: A Case Study of Mae Moh Mine in Lampang Province, Thailand. Applied Environmental Research. 43 4 39-54
2. Thojampa, S., Boonpracom, R. & Chidburee, P.. 2020. The development of geographic information system for the elderly healthcare management in Thailand. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 24 9 644-649
3. Bunchu, N., Sukontason, K., Sanit, S., Chidburee, P., Kurahashi, H., & Sukontason, K. L.. 2012. Occurrence of blow fly species (Diptera: Calliphoridae) in Phitsanulok province, northern Thailand. Tropical Biomedicine. 29 4 532-543
4. Bunchu, N., Vitta, A., Thongwat, D., Lamlertthon, S., Pimolsri, U., Waree, P., Wongwigkarn, J., Khamsri, B., Cheewapat, R., Wichai, S., Meepayung, T., Thongthung, A., Soypetcasem, S., Buapan, C., Chidburee, P. and Polseela. R.. 2011. Enterobius vermicularis infection among children in lower northern Thailand. J Trop Med Parasitol. 34 1 36-40

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Chidburee, P., Meechaiyo, B., Subsomboon, K. & Tonnamon, J. (2021) Accuracy and effectiveness of 3D model reconstruction from UAV photogrammetry for physical road safety investigation. GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2021. Naresuan University
2) Yodying, A., Seejata, K., Chatsudarat, S., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C.,Tantanee, S. (2019) Flood hazard assessment using Fuzzy Analytic Hierarchy Process: a case study of Bang Rakam model in Thailand. Asian Conference on Remote Sensing 2019. Daejeon Convention Center(DCC), Daejeon, Korea
3) Seejata, K., Yodying, A., Chatsudarat, S., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C., Tantanee, S. (2019) Assessment of flood hazard using geospatial data and Frequency Ratio model in Sukhothai province, Thailand. The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019). Daejeon Convention Center(DCC), Daejeon, Korea
4) Chatsudarat, S., Yodying, A., Seejata, K., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C., Tantanee, S. (2019) The Study of landslide susceptibility using GIS based on rainfall deriving from TRMM over Northern Thailand. The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019). Daejeon Convention Center(DCC), Daejeon, Korea
5) Chidburee, P., Mills, J.P., Miller, P.E. and Fieber, K.D. (2016) TOWARDS A LOW-COST, REAL-TIME PHOTOGRAMMETRIC LANDSLIDE MONITORING SYSTEM UTILISING MOBILE AND CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY.. ISPRS Congress Prague 2016. Prague, Czech Republic.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) พลปรีชา ชิดบุรี, สุนันทา ศรีพันนาม และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ (2021) การประเมินศักยภาพการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ของกล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการตรวจสถานที่เกิดเหตุในงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ. ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) ชัชพล คำแปง, พลปรีชา ชิดบุรี และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ (2021) ความก้าวหน้าการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำหรับคดีอุบัติเหตุจราจรจากการสร้างแบบจำลองสามมิติของการเฉี่ยวชนยานพาหนะด้วยวิธีวีดีโอแกรมเมตรี. ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) ศิริพร เสนานุช, พลปรีชา ชิดบุรี และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ (2021) การสร้างแบบจำลองสามมิติของโบราณวัตถุสำหรับเทคโนโลยีความจริงเสมือนด้วยการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้: กรณีศึกษาบานประตูเก่าพระปรางค์. ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 . คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4) ญาสุมินท์ ใจกว้าง, พลปรีชา ชิดบุรี และ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ (2021) ความก้าวหน้าแบบจำลองสารสนเทศอาคารโบราณสถานด้วยการสร้างแบบจำลองสามมิติจากการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ: กรณีศึกษาพระอัฎฐารส. ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5) สมบูรณ์ ภูครองนาค และ พลปรีชา ชิดบุรี (2019) การพัฒนาระบบสำหรับรายงานหลุมบนพื้นถนนอย่างแม่นยำ ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอาสาสมัคร . ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
6) จิรวิชญ์ มีไทย และ พลปรีชา ชิดบุรี (2019) การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเสมือนสำหรับภายในอาคารโบราณสถาน ด้วยการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้. ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
blank
 .................................................................................

 ( ดร.พลปรีชา ชิดบุรี )

 19 มกราคม 2565