ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............วัชรพงษ์ ขาวดี.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST.DR.WATCHARAPONG KHAODEE…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  watcharapongk@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2556 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

8 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การศึกษาคุณลักษณะของถ่านและถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคาเดเมียที่มาจากแหล่งเพาะปลูกต่าง ๆ กัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Watcharapong Khaodee , Tara Jiwanuruk, Khunnawat Ountaksinkul, Sumittra Charojrochkul, Jarruwat Charoensuk, Suwimol Wongsakulphasatch and Suttichai Assabumrungrat . 2020. Compact Heat Integrated Reactor System of Steam Reformer, Shift Reactor and Combustor for Hydrogen Production from Ethanol . Processes. 8 708 1-19
2. Agachon Phuluanglue, Watcharapong Khaodee, Suttichai Assabumrungrat. 2017. Simulation of intensified process of sorption enhanced chemical-looping reforming of methane: Comparison with conventional processes. Computers and Chemical Engineering. 105 237-245
3. Watcharapong Khaodee, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, Jonathan Powell, Navadol Laosiripojana, Suttichai Assabumrungrat. 2016. Investigation of biogas decomposition process for fuel cell applications (PEMFC and SOFC): Thermodynamic approach. Journal of Chemical Engineering of Japan. 49 728-733
4. Trirat Udomchoke, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, Amornchai Arpronwichanop, Watcharapong Khaodee, Suttichai Assabumrungrat. 2016. Performance evaluation of sorption enhanced chemical-looping reforming for hydrogen production from biomass with modification of catalyst and sorbent regeneration. Chemical Engineering Journal. 303 338-347

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Weerinda Mens-Appamana, Jatupon Yencham, Sompong Putivisutisak, Panut Bumphenkiattikul, Arthit Vongachariya, Watcharapong Khaodee, Kanokwan Ngaosuwan, Doonyapong Wongsawaeng, Suttichai Assabumrungrat. 2022. Investigation of mass transfer and hydrodynamics of liquid-liquid extraction in spinning disc reactor by computational fluid dynamics simulation. Results in Engineering. 16 100798 1-12

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Jatupon Yencham, Weerinda Appamana, Sompong Putivisutisak, Suttichai Assabumrungrat, Watcharapong Khaodee (2021) Liquid-Liquid Extraction of Immiscible Fluids in Spinning Disc Extractor. The 30th TIChE Conference (TIChE2021). Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
2) W. Appamana, A. Meemongkol, P. Sukjarern, S. Assabumrungrat, K. Ngaosuwan and W. Khaodee (2019) Transesterification of refined palm oil for biodiesel production using spinning disc reactor. The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (ASEIS 2019). Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
3) Benjamas Netiworaruksa, Watcharapong Khaodee, Monthalee Chatchavarn, Rajittra Tantarew, Sarot Khambanlue and Pamornrat Chantam (2018) Adsorption of methylene blue dye via adsorbents derived from banana peel in batch experiments. the 8th International TIChE Conference (ITIChE 2018). Pattaya, Thailand

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) เบญญทิพย์ สุขเพ็ง, วิมลรัตน์ อินแสนต๊ะ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, วัชรพงษ์ ขาวดี, ปณัฐพงศ์ บุญนวล และ ภมรรัตน์จันธรรม (2019) การดูดซับคลอโรฟิลล์จากสารสกัดใบบัวบก. งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี )

 1 ธันวาคม 2565