ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............อาวุธ ลภิรัตนากูล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR.ARWUT LAPIRATTANAKUN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  arwutl@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2552 - 2560 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2548 - 2551 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2543 - 2547 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

20 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
...

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 การทดสอบสมรรถนะของหัวเผาเชื้อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินผงกับกะลาปาล์มชนิดห้องเผาไหม้ช่วยขนาด 500 kW สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ อาวุธ ลภิรัตนากูล 1 ส.ค. 2563 ถึง 
30 ธ.ค. 2563
50,000.00 บริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
รวม       50,000.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวุธ ลภิรัตนากูล )

 23 มกราคม 2565