ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............กมลชนก กำเนิดนก.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… MS.KAMONCHANOK KAMNERDNOK…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............นักวิชาการศึกษา.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  kamonchanokk@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(พัมนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 ธันวาคม 2535 - ปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนากลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 5,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กมลชนก กำเนิดนก 1 พ.ย. 2563 ถึง 
31 ก.ค. 2564
20,000.00 สภาวิศวกร
รวม       20,000.00  
 .................................................................................

 ( นางกมลชนก กำเนิดนก )

 23 มกราคม 2565