ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ณัฐชา ฮุนพานิช.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… …………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  natchah@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2546 - 2549 ปริญญาโท กศม.ประกันคุณภาพ ม.นเรศวร
2538 - 2542 ปริญญาตรี วท.บ.สถิติ ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2549 - ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิง (Citation) และการจัดคุณภาพวารสาร (Quartile) ผลงานการตีพิมพ์ของนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0  
2564 - 2564 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ : กรณีศึกษา วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุนส่วนตัว 1,000  
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2564 การพัฒนาระบบการเดินเอกสารด้านงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร 5,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ณัฐชา ฮุนพานิช และ ภาณุ บูรณจารุกร. 2021. การปรับปรุงการเดินเอกสารงานวิจัย โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 4 1 1-15
blank
 .................................................................................

 ( นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช )

 19 มกราคม 2565