ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สุรพล นาแตเนียล เจริญสุข.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR.SURAPON NATHANAEL CHAROENSOOK…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  surapon.charoensook@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2561 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Biomedical Engineering) Columbia University
- 2555 ปริญญาโท Master of Science (Biomedical Engineering) Columbia University
- 2559 ปริญญาโท Master of Philosophy (Biomedical Engineering) Columbia University
- 2553 ปริญญาตรี ฺBachelor of Science (Biomedical Engineering) Brown University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

20 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) J. Ieamsaard, S. Nathanael Charoensook and S. Yammen (2021) Deep Learning-based Face Mask Detection Using YoloV5. International Electrical Engineering Congress (iEECON2021). Pattaya, Thailand
2) Jirawadee Polprasert, Vũ Anh Hạnh Nguyên, and Surapon Nathanael Charoensook (2021) Forecasting Models for Hydropower Production Using ARIMA Method. 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021) . Pattaya, THAILAND
blank
 .................................................................................

 ( ดร.สุรพล นาแตเนียล เจริญสุข )

 23 มกราคม 2565