ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............Yoseung Kim.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… MR.YOSEUNG KIM…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................055-96-7594..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  kingrise@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2552 ปริญญาโท Computer Engineering ChungNam National University
- 2534 ปริญญาตรี Electronics Engineering The University of Seoul
- 2544 ปริญญาตรี Computer Engineering HanBat National University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

0 0 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
...

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Chakkrit Snae Namahoot, Michael Brückner, Yoseung Kim, and Sopon Pinijkitcharoenkul4 (2019) Cost-Effective Waste Collection System based on the Internet of Wasted Things (IoWT). International Conference on Communication, Computing and Electronics Systems (ICCCES 2019) . Coimbatore,India

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ภาณุพงศ์ สอนคม จิราพร พุกสุข และ Yoseung Kim (2019) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี. งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
blank
 .................................................................................

 ( Mr.Yoseung Kim )

 23 มกราคม 2565