ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR.WEERAWUN WEERACHAIPICHASGUL…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  weerawunw@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2550 - 2555 ปริญญาเอก วศ.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2546 ปริญญาโท วศ.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 - 2543 ปริญญาตรี วศ.บ.(เคมี) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
....

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สำหรับกระบวนการแปรสภาพเป็นแก็สไฮโครเจนจากชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2562 - 2562 การประเมินพลังงานสำหรับกระบวนการการกลั่นสกัดสำหรับสารผสมเมทิลีนและเมทานอลร่วมกับสารผสมไกล มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Weerawan Weerachaipichasgul, Adulwit wanwongka, Siriwan Saengdaw, Arphaphon Chanipirak and Paisan Kittisupakorn. 2021. Response surface methodology to evaluate energy in extractive distillation process for the mixture of methylal and methanol with glycerol ad entrainer. Journal of Engineering Science and Technology. 16 5 4235-4249
2. W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn. 2020. Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation. IAENG Transactions on Engineering Sciences. 140-153
3. Arphaphon Chanpirak
Weerawun Weerachaipichasgul. 2018. Improvement of Maximum Production in the Batch Transesterification Reactor of Biodiesel by Using Nonlinear Model Based Control. Transactions on Engineering Technologies: International Multiconference of Engineers and Computer Scientists 2017(book chapter). 45-56
4. ARPHAPHON CHANPIRAK*, ARAYA SAMPHAKDEE, SAMART WANGNA, WEERAWUN WEERACHIPICHASGUL. 2018. EFFECTIVENESS OF MICROWAVE-SOAKING ASSISTED IMPREGNATION OF TEAK WOOD (Tectona grandis Linn. f) WITH SULFUR-CONTAINING AMMONIUM SALT AS FIRE RETARDANT. Engineering Science and Technology, an International Journal. 13 8 2405 - 242
5. W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn. 1477. Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation. IAENG Transactions on Engineering Sciences. 140-153

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) P. Ampich, K. Jampangam, and W. Weerachaipichasgul (2019) The Use of Dynamic Optimization Integrated with Nonlinear Model-Based Control of Biodiesel Production in a Batch Reactor. The 1 st Thailand Biorefinery Conference;The Future of Biorefinery for Thailand; Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, July 25-26, 2019. Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand,
2) W. Weerachaipichasgul, A. Chanpirak, P. Kittisupakorn (2019) Response Surface Methodology in Optimization of Separation Process for Methylal /Methanol Based on Process Simulation of Extractive Distillation . International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2019 (IMECS 2019). ประเทศ Hong Kong
3) Arphaphon Chanprirak, Chalita Kaewbuddee, Panumat Kunya, Mayurachat Rattanamanee,Weerawun Weerachaipichasgul (2017) Effect of Rice Husk Surface Modification with a Silane Coupling Agent on Mechanical Properties of Bio-Composite Natural Rubber/High Density Polyethylene. The 3rd Asia Pacific APRC 2017. Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Thailand
4) A. Chanpirak, W. Weerachaipichasgul (2017) Improvement of Biodiesel Production in Batch Transesterification Process. the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017). Hong Kong

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ศิริวรรณ แสงดาว อดุลวิทย์ วรรณวงศ์กา และวีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล (2019) การประเมินพลังงานของกระบวนการแยกสำหรับสารผสมเมทิลลัล-เมทานอลโดยการกลั่นสกัดกับเอนเทรเนอร์ที่มีความเป็นพิษต่ำ. งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2) ภควัต อัมภิชาติ, กัณฐิกา จำปางาม, และ วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล (2019) สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ด้วยวิธีการจ าลอง กระบวนการ. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU RESEARCH AND INNOVATION TOWARDS SUSTAINED SOCIETY. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
3) Weerawun Weerachaipichasgul, Arphaphon Chanpirak and Sarawut Jitpinit (2018) Use of Tetraethylene-Glycol as Entrainer in the Separation Methylal/Methanol Mixture Using Extractive Distillation. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”. มหาวิทยาลัยนเรศวร
blank
 .................................................................................

 ( ดร.วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล )

 24 พฤษภาคม 2565