ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............พรเจตน์ จันทร์สุวรรณ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… MR.PHORNCHET JANSUWAN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............พนักงานขับรถยนต์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  phornchetj@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2547 - 2549 อาชีวศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
2540 - 2542 ม.ตอนปลาย ม.6 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

0 0 - ปัจจุบัน

พนักงานขับรถยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
 .................................................................................

 ( นายพรเจตน์ จันทร์สุวรรณ์ )

 23 มกราคม 2565