ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............เผ่าพัฒน์ แสงอบ.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… PAOPAT SANGOOB…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............นายช่างเทคนิค.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  paopats@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2555 - 2558 ปริญญาตรี ทล.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2550 - 2552 อาชีวศึกษา ปวส.(ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

0 0 - ปัจจุบัน

นายช่างเทคนิค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
 .................................................................................

 ( นายเผ่าพัฒน์ แสงอบ )

 23 มกราคม 2565