ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ภูริภัส สุนทรนนท์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. PURIPUS SOONTHORNNONDA…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  puripuss@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2546 - 2550 ปริญญาเอก Ph.D.(Environmental Engineering) University of Wisconsin-Milwaukee, Wisconsin, USA
2543 - 2544 ปริญญาโท M.S.(Civil Engineering) Bradley University, Illinois, USA
2535 - 2539 ปริญญาตรี B.E.(Civil Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

16 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
o Stormwater modeling and management
o Watershed Environmental Hydrology
o Conjunctive water management
o Low impact development
o Source apportionment of non-point source pollutants of sanitary sewage, stormwater, and groundwater
o Fate and transport of pollutants in aquatic systems
ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2561 โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยมและน่านตอนล่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 10,000,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2561 การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง จังหวัดชัยนาท สกว. 2,426,820
2558 - 2558 การประมวลข้อมูล เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 2 เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส. 30,000
2558 - 2558 การศึกษาข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอภูหลวง จ.เลย ระยะที่ 1 เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส. 30,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Sombat Chuenchooklin1*, Puripus Soonthornnonda1, Udomporn Pangnakorn2

. 2017. Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand . International Journal of Advanced and Applied Sciences. 9 75 272-281
2. Liu, Y., Soonthornnonda, P., Li, J., Christensen, E.R.. 2011. Stormwater runoff characterized by GIS determined source areas and runoff volumes. Environmental Management. 47 2 201-217
3. Soonthornnonda, P., Zou, Y., Christensen, E.R., Li, A.. 2010. PCBs in Great Lakes sediments, determined by positive matrix factorization . Journal of Great Lakes Research. 37 1 54-63
4. Authors of Document Soonthornnonda, P., Christensen, E.R., Liu, Y., Li, J.. 2008. A washoff model for stormwater pollutants. Science of the Total Environment. 402 2-3 248-256
5. Soonthornnonda, P., Christensen, E.R.. 2008. Source apportionment of pollutants and flows of combined sewer wastewater . Water Research. 42 8-9 1989-1998
6. Soonthornnonda, P., Christensen, E.R.. 2008. A load model based on antecedent dry periods for pollutants in stormwater . Water Environment Research. 80 2 162-171
7. Magruder, C., Waldmer, E., Singer, M. Boudjou, U., Christensen, E.R., Soonthornnonda, P.. 2007. Urban runoff as a public health concern in the greater Milwaukee area. Restoring Our Natural Habitat - Proceedings of the 2007 World Environmental and Water Resources Congress.
8. Dilmaghani, S., Henry, I.C., Soonthornnonda, P., Christensen, E.R., Henry, R.C.. 2007. Harmonic analysis of environmental time series with missing data or irregular sample spacing. Environmental Science and Technology. 41 20 7030-7038
9. Seth, I., Soonthornnonda, P., Christensen, E.R.. 2006. Use of GIS in urban storm-water modeling. Journal of Environmental Engineering . 132 12 1550-1552

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผู้แต่งหลัก , เกรียงไกร ปอแก้ว, วชิรวิทย์ ยางไชย, สัจจะ เสถบุตร, ภูริภัส สุนทรนนท์
. 2014. การวิเคราะห์ภารกิจขององค์กรด้านน้ำของรัฐในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ . วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. . 37 3 361-388

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Sombat Chuenchooklin, Udomporn Pangnakorn,Puripus Sonthornnonda (2019) Comparative Study Using The 2-Hydrological Models with the Global Weather in a Small Watershed, a Case Study in the Upper The Chin River Basin,Thailand.. The 4th International Conference on Hydraulic Engineering and Safety (ICHES 2019). Yunnan, China.
2) Soonthornnonda, P., Chuenchooklin, S., Pratoomchai, W., Saraphirom, P., Saenchai, P. (2019) Assessments of Groundwater–Surface Water Connectivity for the Lower Yom and Nan Rivers. THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs . Bangkok,Thailand
3) S. Chuenchooklin,U. Pangnakorn, P. Soonthornnonda (2019) Uncertainty in Runoff Estimation for a Catchment of the Tha Chin River’s Upper Plain in Chai Nat Province, Thailand. THA2019 InternationalConference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs. Bangkok, Thailand
4) Sombat Chuenchooklin,Puripus Soonthornnouda,Udomporn Pangnakorn (2017) Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand. International Conference on Scientists 2017. Russia
5) Soonthornnonda Puripus, Tantanee Sarintip,Pratoomchai Weerayuth,Chuenchooklin Sombat (2016) Watershed Management for Disaster Prevention : A Review of Disaster Resilience of Pua Watershed in Nan Province,Thailand. Watershed Management for Disaster Prevention(WMDP),. Kingdom of the Netherlands
6) Soonthornnonda Puripus (2015) Impacts of Climate Change on Thai Water Resources: Myth or Reality?. 3rd International Young Researchers Workshop on River Basin Environment and Management December 21-22, 2015. Naresuan University, Phitsanulok, Thailand
7) Soonthornnonda Puripus, Chuenchooklin Sombat, Tantanee Sarintip, Ekkawatpanit Chaiwat, Rasmeemasmuang Thamnoon, Sethaputra Sacha (2015) An Optional Approach for Flood Mitigation and Avoiding Groundwater Depletion in Thailand: A Review of the Conjunctive Water Management. ICID2015 and 26th European Regional Conference (ERC) and 66th International Executive Council (IEC) Meeting October 11-16, 2015. Montpellier, France
8) Puripus Soonthornnonda, Sacha Sethaputra, Chaiwat Ekkawatpanit, and Thamnoon Rasmeemasmuang (2015) Thai Water Institutional and Legal Developments: A Review and Example of Persistent Environmental Problem. 2nd International Young Researchers Workshop on River Basin Environment and Management. Hanoi University of Science
blank
 .................................................................................

 ( ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์ )

 8 พฤษภาคม 2564