ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............นิภาวรรณ จันทะคุณ .....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… NIPAWAN CHANTAKUN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............นักวิทยาศาสตร์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  nipawanc@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2553 - ปริญญาตรี วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

0 0 - ปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ 118,800
2564 - 2565 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 33,800
2563 - 2564 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11,800
2563 - 2564 คุณภาพน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 16,800
2562 - 2563 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารวิศวกรรมโยธา 11,800
2561 - 2562 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร 0
2561 - 2562 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา 0
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 5,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
 .................................................................................

 ( น.ส.นิภาวรรณ จันทะคุณ )

 27 กันยายน 2564