ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ภมรรัตน์ จันธรรม.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR.PAMORNRAT CHANTAM…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  pamornratc@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2555 ปริญญาเอก Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 ปริญญาโท Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี Chemical Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

29 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- Porous Materials Synthesis
- Sol-gel technology
- Photocatalyst

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเมล็ดพุทราเพื่อการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2558 โครงการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถื่น รายได้คณะ 10,000
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การสกัดแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000
2557 - 2559 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การสังเคราะห์เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์สำหรับการบำบัดสารอินทรีย์ไอระเหยด้วยการดูดซับ ปตทมหาวิทยาลัยนเรศวร N/A
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2560 การพัฒนาหน่วยบำบัดสารอินทรีย์ไอระเหยชนิดเคลื่อนที่ได้และเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ ปตท. N/A
2559 - 2559 การสังเคราะห์คาร์บอนฟิล์มเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี วช N/A

ผลงานวิจัยเผยแพร่

 .................................................................................

 ( ดร.ภมรรัตน์ จันธรรม )

 24 พฤษภาคม 2565