ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR.PHONGTHORN JULPHUNTHONG…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  phongthornj@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2556 ปริญญาเอก Ph. D. in Applied Physics Naresuan University
- 2551 ปริญญาโท M. Eng. in Civil Engineering Chiang Mai University
- 2541 ปริญญาตรี B. Eng. in Civil Engineering (2nd honor) Naresuan University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 กรกฏาคม 2556 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- Pozzolanic materials for concrete improvement
- Stabilized of soils by cement and biomass ash
- Development of waste materials for concrete and soil stabilized
- Cement-based piezoelectric smart materials

Teachinng
+ Soil mechanics
+ Foundation engineering
+ Concrete technology
+ Materials testing

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2560 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนด้วยซีเมนต์ร่วมกับฝุ่นอุตสาหกรรมหินอ่อนและเถ้าถ่านหิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2557 - 2557 การประเมินคุณสมบัติของกากเถ้าชีวมวลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 345,600  
2558 - 2558 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 184,800  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 โครงการการพัฒนาคอนกรีตพิเศษสำหรับพื้นฟาร์มสุกร ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 500,000  
2562 - 2563 ที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบเกราะอาคารสำหรับป้องกันการโจมตีจากกระสุนปืนและลูกระเบิดจากเครื่องยิง M79 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1,200,000  
2561 - 2563 การพัฒนาแนวทางการออกแบบคอนกรีตเพื่อป้องกันรังสีสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 600,000  
2560 - 2561 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ซีเมนต์เฟสจากผลการวิเคราะห์ X-ray diffraction patterns โครงการวิจัยภายใต้การส่งเสริมให้บุคคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหการ (Talent mobility) / บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) 469,640  
2560 - 2561 การวิเคราะห์ความเสียหายของ Sucker rod (Failure analysis of sucker rod) บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด 533,925  
2560 - 2582 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - นายพิธิวัต เทียนทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2,482,000  
2560 - 2561 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโทเพื่ออตุสาหกรรม - นางสาวพลอยไพลิน ทาสี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 502,000  
2559 - 2560 การประยุกต์ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาคอนกรีตป้องกันกัมมันตรังสี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 250,000  
2559 - 2561 ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะระยะที่ 1 ระบบผนังเบาถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืน โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ฯ 1,360,000  
2559 - 2561 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท -น.ส. ปราณปริยา พุทธเนตร โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 502,000  
2558 - 2559 โครงการคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกำมันตรังสี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1,000,000  
2558 - 2559 การสังเคราะห์ซีเมนต์สะอาดโดยใช้วัสดุตั้งต้นจากกากอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมคอนกรีต โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 230,000  
2557 - 2557 การพัฒนาวัสดุผสมฝุ่นหินอ่อน-เถ้าชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุ ซีเมนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตบล็อก สกอ 231,400  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2565 การพัฒนา Calcium sulfoaluminate-belte cements ประสิทธิภาพสูง (นายพิธิวัต เทียนอง :นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2,482,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Pithiwat Tiantong,Tawat Suriwong,Phongthorn Julphunthong. 2021. Effects of CaF2-CuO additives and various firing temperatures on charactertics of alite calcium sulfoaluminate clinkers. Case Studies in Construction Materials. 14 1-12
2. Piyapong Suwanmaneechot,Theerachai Bongkarn,Panuwat Joyklad, Phongthorn Julphunthong. 2021. Experimental and numerical evaluation of gamma-ray attenuation charateristics of concrete containing high-density materials. Construction and Buiding Materials. 294 123614 1-12
3. Phongthorn Julphunthong andPanuwat Joyklad . 2019. Utilization of Several Industrial Wastes as Raw Material for Calcium Sulfoaluminate Cement. Materials. 12 3319 1-12
4. Pranpriya Phutthanet,Pithiwat Tiantong, Phongthorn Julphunthong,Panuwat Joyklad,Lijie Wang and Prinya Chindaprasirt. 2018. Investigation of gamma radiation shielding of concrete containing blast furnace slag waste via experimental and calculation methods. Key Engineering Materials. 765 329-334
5. Aniruj Akkarapongtrakul Phongthorn JulphunthongThanongsak Nochaiya. 2017. Setting time and microstructure of Portland cement-bottom ash–sugarcane bagasse ash pastes. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly. 148 1355-1362
6. Phongthorn Julphunthong and Geert De Schutter. 2017. Synthesizing of calcium sulfoaluminate-belite (CSAB)cements from industrial waste materials. Key Engineering Materials .
7. Phongthorn Julphunthong. 2015. Chemical Stabilization of Loess in Northeast Thailand Using the Mixture of Calcined Marble Dust Waste and Sugarcane Bagasse Ash Waste.. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA. 46 103-108
8. P. Suwanmaneechot, T. Nochaiya and P. Julphunghong. 2015. Improvement,characterization and use of waste corn cob ash in cement-based materials. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. 103 1-11
9. Julphunthong, P., Bongkarn, T., Maensiri, S.. 2015. The effect of firing temperatures on phase formation, microstructure and dielectric properties of Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3 ceramics synthesized via the combustion route. Ceramics International. 41 S1 S143-S151
10. Phongthorn Julphunthong, Boonyaphas Phengraek, Artid Laowanidwatana and Theerachai Bongkarn. 2014. Low temperature fabrication of dense calcium titanate ceramics via the combustion technique. Integrated Ferroelectrics. 150 107-115
11. P. Julphunthong and T. Bongkarn. 2014. Phase formation, microstructure and dielectric properties of Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3– Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ceramics prepared via combustion technique . Materials research innovations . 18 S2151-S215
12. Phongthorn Julphunthong, Supornpun Chootin and Theerachai Bongkarn . 2013. Phase formation and electrical properties of Ba(ZrxTi1-x)O3 ceramics synthesized through a novel combustion technique. Ceramics International. 39 S415-S419
13. Phongthorn Julphunthong, Suphornpun Chootin, Benjawan Suansawan and Theerachai Bongkarn. 2013. Influence of firing temperature on phase formation and microstructure of La0.92Mg0.18Fe0.90O3 ceramics synthesized via the combustion route. Integrated Ferroelectrics. 148 116-123
14. Phongthorn Julphunthong, Sujiphat Janaun and Theerachai Bongkarn. 2013. The effects of firing temperatures and dwell time on phase and morphology evolution of LaNi0.6Fe0.4O3 Ceramics Prepared via the Combustion Technique. Ferroelectrics. 454 135-144
15. Phongthorn Julphunthong and Theerachai Bongkarn. 2011. Phase formation, microstructure and dielectric properties of Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramics prepared via the combustion technique. Current Applied Physics. 11 S60-S65

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Pithiwat Tiantong, Phongthorn Julphunthong (2018) Synthesis and Hydration Mechanism of Calcium Sulfoaluminate. International Congress on Technology Engineering& Science.. Malaysia
2) Pranpriya Phutthanet,Pithiwat Tiantong, Phongthorn Julphunthong,Panuwat Joyklad,Lijie Wang and Prinya Chindaprasirt (2018) Investigation of gamma radiation shielding of concrete containing blast furnace slag waste via experimental and calculation methods. The 8th International Conference on Advanced Materials Research. Japan
3) P. Phutthanet, P. Tiantong and P. Julphunthong (2017) Determination and calculation the performance of blast furnace slag aggregates for radiation shielding concrete. The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2017). การ์เดนคลิฟรีสอร์ท และสปา พัทยา จ.ชลบุรี
4) P. Julphunthong1,2* , T. Thongdetsri3 and T. Chompoorat3 (2017) Synthesizing of calcium sulfoaluminate-belite cements from industrial waste materials. The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2017). การ์เดนคลิฟรีสอร์ท และสปา พัทยา จ.ชลบุรี
5) Piyapong Suwanmaneechot, Thanongsak Nochaiya and Phongthorn Julphunthong (2015) Improvement,Characterization and use of waste cob ash in cement-based materials. The 4th Global Conference on Materials Science and Engineering . มาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6) Piyapong Sueanmaneechot, Thanongsak Nochaiya and Phongtorn Julphunthong (2014) Improvement of waste corn cob ash for cement replacement material applications. Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences.. Japan
7) Phongthorn Julphunthong, Sujiphat Janaun and Theerachai Bongkarn (2012) The effects of firing temperatures and dwell time on phase and morphology evolution of LaNi0.6Fe0.4O3 Ceramics Prepared via the Combustion Technique. The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity (AMF-8). Thailand
8) Phongthorn Julphunthong, Supornpun Chootin and Theerachai Bongkarn (2012) Phase formation and electrical properties of Ba(ZrxTi1-x)O3 ceramics synthesized through a novel combustion technique. The 8th Asian Meeting on Electro Ceramics (AMEC-8). Malaysia
9) Phongthorn Julphunthong, Suphornpun Chootin, Benjawan Suansawan and Theerachai Bongkarn (2012) Influence of firing temperature on phase formation and microstructure of La0.92Mg0.18Fe0.90O3 ceramics synthesized via the combustion route. Special International Workshop and Symposium on Emerging Frontiers in Multiferroics and Electronic Metamaterials (INAMM). Thailand
10) Phongthorn Julphunthong and Theerachai Bongkarn (2010) Phase formation, microstructure and dielectric properties of Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramics prepared via the combustion technique. The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and the 7th Asian Meeting on Electro Ceramics (AMF-AMEC-7). Korea

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) อภิรัตน์ โพธิบัลลังก์,ปราณปริยา พุทธเนตร,สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง (2016) การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลมหอบด้วยวัสดุผสมกากแคลเซียมคาร์ไบต์-เถ้าหญ้าเนเปียร์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21. จ.สงขลา

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 คอนกรีตสำหรับป้องกันกระสุนปืนและกรรมวิธีการผลิต ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร13289
ถึงวันที่2022-11-01
อนุสิทธิบัตร   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 ทดสอบ Unconfined compressive strength พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 11 ก.ย. 2561 ถึง 
15 ก.ย. 2561
23,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง
2 ทดสอบ Unconfined compressive strength ระยะที่ 2 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 25 ต.ค. 2561 ถึง 
12 พ.ย. 2561
42,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง
3 โครงการการประเมินความปลอดภัยสำหรับการวางแนวท่อส่งก๊าซ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย (RA#6) ไปยังจังหวัดราชบุรี พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2 เม.ย. 2562 ถึง 
2 เม.ย. 2562
580,594.00 บริษัท PENSPEN LIMITED
รวม       645,594.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง )

 25 มกราคม 2565