ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สุเมธ เหมะวัฒนะชัย.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST.PROF.DR.SUMET HEAMAWATANACHAI…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sumeth@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2010 ปริญญาเอก Ph.D., Mechanical Engineering University of Utah, Salt Lake City, Utah
- 2000 ปริญญาโท Masters of Engineering, Mechanical Engineering Chulalongkorn University
- 2008 ปริญญาโท Masters of Science, Mechanical Engineering University of Utah, Salt Lake City, Utah
- 1996 ปริญญาตรี Bachelors of Engineering, Mechanical Engineering Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

18 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Precision machine design, Micro machining, Measurement, Machine vision, Hardware and software development

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การศึกษาระบบกัดวัสดุด้วยเส้นลวดไฟฟ้าเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2558 - 2559 การประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารและวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัว มหาวิทยาลัยนเรศวร N/A  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสังคมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563มหาวิทยาลัยนเรศวร 3,850,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1,159,000  
2560 - 2561 การพัฒนาเครื่องและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกแบบพกพาและการศึกษาการใช้งานเครื่องต้นแบบเวอร์ชั่น 1 ในผู้ป่วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1,027,000  
2560 - 2561 โครงการระบบบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติในผู้สูงอายุ โครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 : ม.มหิดล 1,190,000  
2559 - 2560 การพัฒนาระบบควบคุมโทรทัศน์สั่งการด้วยเสียง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 200,000  
2557 - 2558 การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อบันทึกข้อมูลการสอบเทียบแรงโดยใช้เทคโนโลยีด้านภาพถ่าย แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) N/A  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2561 การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงด้วยการวิเคราะห์ลักษณะการไหลแบบกลับไปกลับมาในรีเจนเนอร์เรเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000
2558 - 2559 การศึกษาเรื่องการฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในอาสาสมัครที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2561 โครงการภาชนะรองรับทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๊Innovation Hub 1,500,000
2558 - 2559 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ (ปีที่ 2) สวรส N/A
2557 - 2558 การพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบจานรวมแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขนาด 1kWe สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน N/A
2556 - 2557 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ สวรส N/A
2556 - 2557 พัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ สวรส N/A

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Heamawatanachai, S., Wiriyasakunphan, W., Srisupornkornkool, K., Jorrakate, C.. 2021. Test-Retest Reliability of Low-Cost Posturography for Assessing Postural Stability Control Performance during Standing. Journal of Aging Research. 2021
2. Pusara, A., Heamawatanachai, S., Sinsurin, K., Jorrakate, C.. 2019. Reliability of a low-cost webcam recording system for three-dimensional lower limb gait analysis. International Biomechanics. 6 1 85-92
3. Chaemthet, K., Amornsakun, C., Heamawatanachai, S.. 2010. Interlaboratory comparison of force measurement in Thailand. 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences. 319-324
4. Chaemthet, K., Amornsakul, C., Tulasombut, V., Heamawatanachai, S.. 2010. Improvement of the relization of 500 KN force by deadweight force machine at NIMT. 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences. 41-46
5. Heamawatanachai, S., Bamberg, E.. 2010. Cutting force model of orbital single-point micromachining tool . International Journal of Machine Tools and Manufacture. 50 9 815-823
6. Document Heamawatanachai, S., Bamberg, E.. 2009. Design and characterization of a PZT driven micromachining tool based on single-point tool tip geometry . Precision Engineering. 33 4 387-394
7. Rakwal, D., Heamawatanachai, S., Tathireddy, P., Solzbacher, F., Bamberg, E.. 2009. Fabrication of compliant high aspect ratio silicon microelectrode arrays using micro-wire electrical discharge machining. Microsystem Technologies. 15 5 789-797
8. Authors of DocumentBamberg, E., Heamawatanachai, S.. 2009. Orbital electrode actuation to improve efficiency of drilling micro-holes by micro-EDM. Journal of Materials Processing Technology. 209 4 1826-1834
9. Bamberg, E., Heamawatanachai, S.. 2007. A novel micromilling technology based on single-point tool tip geometry. Proceedings of the 22nd Annual ASPE Meeting, ASPE 2007.
10. Authors of Document Heamawatanachai, S., Corbin, B., Emig, L., Bamberg, E.. 2006. Flexure-based meso-level stage driven by linear piezo motors. Proceedings of the 21st Annual ASPE Meeting, ASPE 2006.
11. Authors of DocumentBamberg, E., Heamawatanachai, S., Jorgensen, J.D.. 2005. Flexural micro-EDM head for increased productivity of micro-holes. Proceedings of the 20th Annual ASPE Meeting, ASPE 2005.

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. อัครวินท์ ครองไชย, สะการะ ตันโสภณ, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย. 2021. การพัฒนาระบบตรวจจับเม็ดยาส าหรับเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 16 1 14-27
2. สุภาพ มายาง, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย. 2021. การพัฒนาแขนหุ่นยนต์และระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยเทคนิคควบคุมการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบหลายแกน. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 16 2
3. สุเมธ เหมะวัฒนะชัย,มงคลชัย รุ่งเรือง,สะการะ ตันโสภณ . 2018. การพัฒนาระบบวิเคราะห์เสียงสำหรับการควบคุมห้องอัจฉริยะ. Naresuan University Engineering journal. 13 1 33-42

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) S. Heamawatanachai*, and K. Chaemthet (2016) Quality Assurance in Recording and Processing of Force Calibration Data with Machine Vision Technology . The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering. Chiangmai
2) Sumet Heamawatanachai, Kittipong Chaemthet and Tawat Changpan (2013) Development of amachine-vision-Based System For Recording of Force Calibration Data. Asia-Pacific Symposium on Measurement of Mass, Force & Torque, 20-22 November 2013, . Taipal,Taiwan.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) อมรเทพ จงปลื้มปิติ, ภมรรัตน์ จันธรรม, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย* (2019) การศึกษาธรรมชาติและคุณสมบัติทั่วไปของการเจาะวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมี. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15. โรงแรมสยามธาราพาเลช จ.มหาสารคาม
2) มงคลชัย รุ่งเรือง สรวิศ สุขชาวนา คมสัน สุขมี รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย (2016) การพัฒนาระบบควบคุมห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) จักรพงศ์ จับแสงจันทร์ พฤตินัย มูลณี ภานุเดช ด้วงทำ ภมรรัตน์ จันธรรม สุเมธ เหมะวัฒนะชัย (2016) การพัฒนาระบบเจาะวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องมือสื่อสารทางเลือกโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปาก กำลังดำเนินการ อนุสิทธิบัตร โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ผ่าน สวรส. https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/view_public_data.php?appno=11829800470  
2 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์กึ่งอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ กำลังดำเนินการ สิทธิบัตร   
3 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์แบบสองแม่พิมพ์ กำลังดำเนินการ สิทธิบัตร   
4 อุปกรณ์สำหรับบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร14686
ถึงวันที่2023-09-21
อนุสิทธิบัตร   
5 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร14450
ถึงวันที่2023-07-13
อนุสิทธิบัตร   
6 ชุดสาธิตการระบายน้ำไขสันหลังจากโพรงสมองของผู้ป่วย ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร14623
ถึงวันที่2023-08-17
อนุสิทธิบัตร   
7 เครื่องมือสื่อสารทางเลือกแบบพกพาโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปากหรือเปล่งเสียง ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร16237
ถึงวันที่2024-10-11
อนุสิทธิบัตร   
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย )

 25 มกราคม 2565