ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ธานี โกสุม.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… …………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ครูช่าง.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  taneek@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2554 - 2558 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering Naresuan University
2550 - 2554 ปริญญาตรี วศ.บ. Electrical Engineering Naresuan University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

22 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน

ครูช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การวิเคราะห์และประเมิน แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการเผาชีวมวล สำหรับเตาอบลมควันยางพารา บริษัท ที่ทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Pre-Talent Mobility)) 40,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยด้วยระบบการระบายอากาศผ่านเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 ระบบต้นแบบสำหรับติดตามตัวและแจ้งเหตุด้วยเสียงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)มหาวิทยาลัยนเรศวร 884,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2564 ระบบบริหารจัดการการเผาชีวมวลสำหรับเตาอบลมควันยางพาราด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งบริษัท ทีทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก อุทยานวิทยาศาสตรืภาคเหนือ 500,000
2563 - 2564 Yield Analysis on Media Balancing Process for NEO Line HGST(Thailand) Ltd. 1,998,000
2563 - 2563 ระบบตรวจสอบน้ำหนักยางพาราแผ่นรมควันอัดก้อน โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 767,200
2561 - 2562 โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ปรับสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 1,000,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. นินนาท ราชประดิษฐ, ประยุทธ ภูวรตันาวิวิธ และ ธานี โกสุม. 2020. การปรับปรุงคุณภาพของอากาศช่วงเวลากลางคืนภายในห้องนอนของบ้านพักอาศัยด้วยการระบายอากาศ. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (ISSN: 1905-9450) ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563.
2. ประวีณา โสภาพรอมร,พนม สัมพัดสิม,พิมพ์ชนก ธรรมมา,จุฑารัตน์ ฉิมเรือง,ธานี โกสุม . 2018. แบบจำลองฟันประกอบเสียงสอนแปรงฟันสำหรับผู้บกพร่องทำงกำรมองเห็น. ว ทันต สธ. 23 1 60-68

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Thanathorn Phoka,Winai Wongthai,Thanakrit Kraising and Tanee Kosum (2019) Dynamic Incident Reporting and Warning System for Safe Drive. The 14th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2019). Seoul, Korea.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) วินัย วงษ์ไทย,ธานี โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กังแห,มุฑิตา สำเภาเงิน (2019) โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน". มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2) บุญญฤทธิ์ วังงอน และ ธานี โกสุม (2018) ชุดลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์อัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยโปรแกรมอาดูโน่ Condenser Cooling Automatic Unit for Split Type Air Conditioner by The Arduino. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0". อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี
3) วินัย วงษ์ไทย,ธานี โกสุม,ศุภวัชร ธูปวงศ์ และศิริจรรยา จันทร์มี (2018) การพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0". คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 ชุดเติมอากาศแบบควบคุมอัตราการไหลผ่านเครื่องปรับอากาศ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร15937
ถึงวันที่2026-02-11
อนุสิทธิบัตร   
2 ชุดสอนแปรงฟันสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร17776
ถึงวันที่2025-10-23
อนุสิทธิบัตร   
blank
 .................................................................................

 ( ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม )

 24 มกราคม 2565