ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............มัทรียา ราชบัวศรี.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… MATTAREEYA RACHBUASRI…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............นักวิชาการคอมพิวเตอร์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  mattareeyar@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2554 - 2558 ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.นเรศวร
2550 - 2553 ปริญญาตรี วศ.บ. Computer Engineering ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2566 ระบบการจัดการครุภัณฑ์ด้วย LINE BOT มหาวิทยาลัยนเรศวร 25,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
 .................................................................................

 ( นางสาวมัทรียา ราชบัวศรี )

 23 มกราคม 2565