ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............จิราพร พุกสุข.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. JIRAPORN POOKSOOK…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  jirapornpook@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2563 ปริญญาเอก Ph.D. Computer Science AIT
- 2554 ปริญญาโท M.Eng. Computer Science AIT
- ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

17 สิงหาคม 2548 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนาต้นแบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2564 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 18,144,880

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Thang, Phan Minh, Dung, Phan Minh, Pooksook, Jiraporn. 2021. Infinite arguments and semantics of dialectical proof procedures. Journal of Argument & Computation. Pre-press Pre-press 1-37
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการติดตามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข จิราพร พุกสุข 16 ก.ย. 2562 ถึง 
29 ก.พ. 2563
5,000,000.00 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
2 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษา จิราพร พุกสุข 1 มิ.ย. 2562 ถึง 
31 ธ.ค. 2562
3,000,000.00 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
รวม       8,000,000.00  
 .................................................................................

 ( ดร.จิราพร พุกสุข )

 19 มกราคม 2565