ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. PIYADANAI PACHANAPAN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  piyadanip@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาเอก Ph. D.(Electronic and Electrical Engineering) University of Strathclyde
- ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

26 ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- Power System Analysis
- Power System Modelling and Simulation
- Power Quality
- Impact of Distributed Generation on Power systems
- Smart Grid; Distribution Automation and Volt-Var control

Software specialist: DIgSILENT PowerFactory & StationWare, PowerWorld, PSCAD/EMTDC, OpenDSS

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2564 ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อกับกริด เพื่อใช้ป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างโฟโตโวลตาอิกและแบตเตอรี่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2562 - 2562 การพัฒนาระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟส เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินใรระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อโซล่าร์รูฟท็อป มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2557 - 2557 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2558 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก มหาวิทยาลัยนเรศวร 256,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2550 - 2550 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2564 การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนื่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1,783,237
2560 - 2561 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก สวทช. และ กฟผ. N/A

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Piyadanai Pachanapan, Apirak Tadthip and Sakda Somkun. 2021. Implementation of Single-Phase Grid-Tied Inverter with Voltage Controller for Preventing Over-voltage Problem in Distribution Networks with Solar PV Rooftops. . GMSARN International Journal. . 15 1 59-67
2. Piyadanai Pachanapan, Panupon Trairat, Surachet Kanprachar. 2021. Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications. 19 2 145-154
3. Autthaporn Supannon, Suttichai Premrudeepreechacharn, and Piyadanai Pachanapan. 2021. Development of Wide-Area Protection and Coordination for Electrical Transmission Systems with Distributed Generation. GMSARN International Journal. 15 4 310–316
4. Piyadanai Pachanapan. 2021. Dynamic Modelling and Simulation of Power Electronic Converter in DIgSILENT Simulation Language (DSL): Islanding Operation of Microgrid System with Multi-energy Sources. Power Systems. 67–93
5. Piyadanai Pachanapan and Suttichai Premrudeepreechacharn. 2020. Dynamic Performances of Multi-renewable Energy Sources in a Microgrid during Islanding Operation. GMSARN International Journal. 14 2 59-67
6. A. Supannon, S. Premrudeepreechacharn, and P. Pachanapan. 2020. Development of wide-area protection and coordination for PEA electrical transmission systems. A. Supannon, S. Premrudeepreechacharn, and P. Pachanapan. 9 6 939-948
7. Piyadanai Pachanapan . 2018. Islanding Management of Microgrid with Multi-renewable Energy Sources. GMSARN International Jouranl. 12 2 47-55
8. Piyadanai Pachanapan and Surachet Kanprachar. 2017. Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems . GMSARN International Journal. 11 1 16 - 22
9. Sowe, S., Somkun, S., Pachanapan, P. and Wattana, S. . 2017. Impacts of SCIG and DFIG on Voltage Stability in Greater Banjul Area Utility, The Gambia. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 9 2-5 59-63
10. Piyadanai Pachanapan, Phudit Inthai. 2016. Micro Static Var Compensator for Over-Voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Rooftop Photovoltaic Systems. Applied Mechanics and Materials. 839 54-58
11. Piyadanai Pachanapan. 2016. VOLTAGE LEVEL CONTROL IN WEAK DISTRIBUTION NETWORKS WITH DG BY USING HYBRID REACTIVE POWER COMPENSATIONS. Jurnal Teknologi (Science & Engineering). 78 5 85-90
12. Piyadanai Pachanapan, Suttichai Premrudeepreechacharn. 2015. Dynamic Performance of Reactive Power Control for Voltage Support in Low-Voltage Distribution Networks with Photovoltaic Systems. APPLIED MECHANICS AND MATERIALS. 781 388-392
13. P. Pachanapan, O. Anaya-Lara, A. Dysko, K.L. Lo. 2012. Adaptive Zone Identification for Voltage Level Control in Distribution Networks with DG. IEEE Transactions on Smart Grid. 3 4
14. Pachanapan, P., Dyśko, A., Anaya-Lara, O., Lo, K.L.. 2011. Harmonic mitigation in distribution networks with high penetration of converter-connected DG. 2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011.
15. Pachanapan, P., Anaya-Lara, O., Lo, K.L.. 2009. Agent-based control for power quality enhancement in highly distributed generation networks. Proceedings of the Universities Power Engineering Conference.

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,ปิยดนัย ภาชนะพรรณ,สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2017. การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม. เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal). 1 1 20-23
2. ภูดิท อินไทย และ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์. 2017. การควบคุมุระดับแรงดันไฟฟ้าเกินในสายส่งของระบบจำหน่าย แรงต่ำ 1 เฟส ที่เชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก. วารศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 24 2 66-75

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee (2021) Islanding Operation among Solar Hybrid System and Grid-tied PV System in Buildings. Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA) International Conference 2021. AIT, Bangkok
2) Piyadanai Pachanapan, Tanakorn Kaewchum and Sakda Somkun (2020) The Control Strategy of Single Phase Grid-tied Hybrid Inverter for Over Voltage Mitigation in Radial Distribution Networks with PV and Battery. GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy, Environment, & Climate Change Transitions in GMS. Ayutthaya, Thailand
3) Autthaporn Supannon, Suttichai Premrudeepreechacharn, and Piyadanai Pachanapan (2020) Development of Wide-Area Protection and Coordination for PEA Electrical Transmission Systems. 2020 10th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2020). Tokyo, Japan
4) Autthaporn Supannon, Suttichai Premrudeepreechacharn, and Piyadanai Pachanapan (2019) Development of Wide-Area Protection and Coordination for Electrical Transmission Systems with Distributed Generation. 14th GMSARN International Conference 2019. เมือง : หลวงพระบาง ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5) Piyadanai Pachanapan Apirak Tadthip and Sakda Somkunn (2019) Implementation of Single Phase Grid-Tied Inverter with Voltage Controller for Preventing Over-voltage Problem in Distribution Networks with solar PV rooftops. 14th GMSARN International Conference 2019. Louang Phabang,Laos.
6) Piyadanai Pachanapan (2019) The Control of Large Scale Grid-Tied Phototovaltaic Rooftop Systems to Avoid The Power Factor Charge. . International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI) . Chon Buri,Thailand.
7) Piyadanai Pachanapan Suttichai Premrudeepreechacharn (2018) Dynamic Performances of Multi-renewable Energy Sources in a Microgrid during Islanding Operation. GMSARN International Conference 2018. China.
8) Piyadanai Pachanapan (2017) Islanding Management of Microgrid with Multi-renewable Energy Sources. GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS. Vietnam
9) P. Pachananapan and S. Kanprachar (2016) Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems. 11th GMSARN International Conference. Kunming, China
10) Piyadanai Pachanapan,Panupon Trairat and Surachet Kanpachar. (2016) Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST. 11th GMSARN International Conference 2016. China.
11) Piyadanai Pachanapan and Phudit Inthai (2015) Micro Static Var Compensator for Over-voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Rooftop Photovoltaic Systems. An International Conference on Energy : World Future Alternatives. School of Renewable Energy Technology, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand (NU-ICE)
12) Piyadanai Pachanapan (2015) Voltage Level Control in Weak Distribution Networks with DG by Using Hybrid Reactive Power Compensations. Advanced Research in Electrical and Electronics, ARiEET 2015. Bandung, Indonesia
13) P.Pachanapan and S. Premrudeepreechacharn (2015) Dynamic performance of Reactive Power Control for Voltage Support in Low-Voltage Distribution networks with Photovoltaic Systems. International Electrical Engineering Congress (iEECON), 2015. Phuket, Thailand
14) P. Pachanapan; S. Premrudeepreechacharn (2014) Coordinated voltage control between wind power plant and shunt capacitors in weak distribution networks. International Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014. Pattaya, Thailand
15) P.Pachanapan (2014) Hybrid reactive power compensations for power factor correction in distribution networks with DG. International Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014. Pattaya,Thailand
16) P. Pachanapan, A. Dysko, O. Anaya-Lara, G. Burt, K.L. Lo (2011) Decentralised Controller to Mitigate Short-Term Voltage Variations in Distribution Networks with High Penetration of DG. the 17th Power Systems Computation Conference (PSCC). Stockholm, Sweden, 2011
17) P. Pachanapan, A. Dyko, O. Anaya-Lara, IEEE member, and K. L. Lo (2011) Harmonic mitigation in distribution networks with high penetration of converter-connected DG. PowerTech, 2011 IEEE Trondheim . Trondheim, Norway
18) P. Pachanapan, A. Dysko, O. Anaya-Lara, G. Burt, K.L. Lo (2011) Decentralised Controller for Flicker Mitigation in Converter-connected DG Networks. the 21st International Conference and Exhibition on Electricity distribution (CIRED). Frankfurt, Germany
19) P. Pachanapan, O. Anaya-Lara, K. L. Lo (2009) Agent-based control for power quality enhancement in highly distributed generation networks. the 44th Universities Power Engineering Conference (UPEC),2009. Glasgow, UK

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) อภิรักษ์ ตาดทิพย์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ ศักดา สมกุล (2020) ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสที่เชื่อมต่อกับกริด เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อโซล่าร์รูฟท็อป. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43. โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
2) ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ (2020) การออกแบบระบบป้องกันในระบบไมโครกริดขนาดเล็กโดยไม่พึ่งพาระบบสื่อสาร. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43. โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
3) ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ (2019) การจัดการในสภาวะแยกตัวอิสระของระบบไมโครกริดที่ประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42. ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
4) อภิรักษ์ ตาดทิพย์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ศักดา สมกุล (2019) Reactive Power Control by Inverter in Single Phase Grid-tied PV system for Preventing Over-voltage Problem in Low Voltage Distribution Network. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42. ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
5) ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ศักดา สมกุล (2019) การแก้ปัญหาตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำของผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนหลังคา. งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019). ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
6) ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ปองพันธ์ โอทกานนท์ และ อนันต์ชัย อยู่แก้ว (2018) การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
7) อภิรักษ์ ตาดทิพย์, ภัทรพงษ์ ชมเดช และ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ (2018) ระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้ควบคุมกลางแจ้ง. งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10. พิษณุโลก
8) ภานุพล ไตรรัตน์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2017) การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
9) เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9). โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
10) ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ (2015) ผลกระทบของการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าชนิดโฟโตโวลตาอิกขนาดเล็กเป็นจำนวนมากเพื่อลดค่าความต้องการไฟฟ้าในครัวเรือน; กรณีศึกษาระดับฮาร์มอนิกส์ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ. การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEA Conference 2015). ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ แจ้งวัฒนะ
11) ภูดิท อินไทย, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ (2015) การป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเป็นจำนวนมากด้วยตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าจินตภาพแบบสถิตย์ขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEA Conference 2015). ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ แจ้งวัฒนะ
12) ภานุพล ไตรรัตน์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ (2015) การประยุกต์โปรแกรม CREST เพื่อสร้างข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยสำหรับประเทศไทย. การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEA Conference 2015). ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ แจ้งวัฒนะ
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม PSCAD เพื่อวิเคราะห์งานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 21 ส.ค. 2559 ถึง 
22 ส.ค. 2559
23,000.00 กองทุนกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
รวม       23,000.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ )

 8 ธันวาคม 2564