ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............พนัส นัถฤทธิ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. PANUS NATTHARITH…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  panusn@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2550 - 2554 ปริญญาเอก Ph.D. (Mechanical and Systems Engineering) University of Newcastle upon Tyne
2543 - 2545 ปริญญาโท M.Eng. (Mechatronics) Asian Institute of Technology
2539 - 2543 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า (กำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

9 พฤษภาคม 2546 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Robotics and Mechatronics

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจสิ่งสกปรกบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยระบบเครื่องจักรวิทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2564 - 2564 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: กรณีศึกษาการใช้งานระบบควบคุมบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ต่างชนิดกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2562 - 2562 การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจการพลัดตกหกล้มโดยระบบเครื่องจักรวิทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2559 - 2559 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม: การเปรียบเทียบผลระหว่างระบบที่ใช้กลไกการจัดการกับพฤติกรรมต่างประเภทกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2559 - 2560 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยเครื่องจักรวิทัศน์และฟัซซี่ลอจิก มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2556 - 2557 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบผสม มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2555 - 2555 โครงการพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยทฤษฎี Wavefront สำหรับใช้งานภายใต้สถานการณ์จริง มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2562 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับทำความสะอาดและตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1,400,000  
2560 - 2562 การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 50,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2566 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions Erasmus+ Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education 2,324,443
2559 - 2560 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า CPMO EGAT NASTDA 3,160,650

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Panus Nattharith. 2020. Implementation of Cooperative Sub-systems for Mobile Robot Navigation. Lecture Notes in Computer Science. 12341 332-341
2. Güzel, M.S.Email, Ajabshir, V.B.aEmail, Nattharith,P. , Gezer, E.C., Can, S. . 2019. A Novel Framework for Multi-Agent Systems Using a Decentralized Strategy. Robotica. 37 4
3. Mehmet Serdar Gilzel,Panus Nattharith,Ahmet S.Duran. 2017. A goal oriented navigation system using vision. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 9 2 73-76
4. Panus Nattharith. 2016. Motor Schema based Control of Mobile Robot Navigation. International Journal of Robotics and Automation. 31 4 310 - 320
5. Panus Nattharith and Mehmet Serdar Guzel. 2016. Machine vision and fuzzy logic-based navigation control of a goal-oriented mobile robot. Adaptive Behavior.. 24 3 168-180
6. Nattharith, P., Bicker, R.. 2009. Mobile robot navigation using a behavioural strategy. Proceedings of the 11th IASTED International Conference on Control and Applications, CA 2009. 143-148
7. Panus Nattharith. . Behaviour Modulation using Fuzzy Logic Control for Mobile Robot Navigation. International Journal of Engineering and Physical Sciences . 6 341 - 347
8. Panus Nattharith. . Fuzzy Logic based Control of Mobile Robot Navigation: A case study on iRobot Roomba Platform. Scientific Research and Essays. 8 2 82-94

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. พนัส นัถฤทธิ์. 2021. การควบคุมอากาศยานไร้คนขับโดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร . 16 1 140-154
2. พนัส นัถฤทธิ์. 2011. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 6 2 31-40

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Unal, F. Z., Guzel, M. S., Aksoy, M. U., Nattharith, P., Bostanci, E. and Askerzade (2018) Comparison of the AlexNet based Face Recognition System with the State of the Art Methods. the 3rd International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE 2018). Ankara, Turkey
2) Mehmet Guzel, Panus Nattharith, Ahmet S Duran (2015) A Goal Oriented Navigation System using Vision. 2nd Advancement on Information Technology International Conference 2015 (ADVCIT’15). จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย
3) Guzel, M.S. and Nattharith, P. (2014) A New Technique for Distance Estimation using SIFT for Mobile Robots. International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014). Pataya City, THAILAND
4) Nattharith, P. and Guzel, M.S. (2014) An indoor Mobile Robot Development: A Platform for Research Tasks . International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014). Pataya City, THAILAND
5) Panus Nattharith (2011) Behaviour Modulation using Fuzzy Logic Control for Mobile Robot Navigation. 3rd CUTSE International Conference (CUTSE 2011) . Malaysia.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) พนัส นัถฤทธิ์ และ วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล (2020) การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยระบบปฏิบัติการ ROS. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43). โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
2) วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล และ พนัส นัถฤทธิ์ (2020) การพัฒนาระบบตรวจจับการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยหุ่นยนต์เคลื่อนที่. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43). โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
3) พนัส นัถฤทธิ์และวิศรุต ธรรมบรรเทิง (2019) การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนทีควบคุมการทำงานด้วยท่าทาง. งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42). โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
4) เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงศรีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3". ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 พนัส นัถฤทธิ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์  2017-04-27 พิษณุโลก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,2560.234 หน้า. ISBN 978-616-426-032-0,ISBN(e-book)978-616-426-033-7 สพน.028   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) พนัส นัถฤทธิ์ 1 ก.ย. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2561
613,600.00 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รวม       613,600.00  
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ )

 8 ธันวาคม 2564