ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............เศรษฐา ตั้งค้าวานิช.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. SETTHA THANGKAWANIT…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  setthat@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2557 - 2562 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบันฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549 - 2551 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering ม.นเรศวร
2545 - 2549 ปริญญาตรี วศบ. computer Engineering ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

10 สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
ระบบฝังตัว, การประมวลผลภาพ, เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล, อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2564 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนาต้นแบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000
2557 - 2557 ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2555 - 2556 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2555 - 2556 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,997,560
2552 - 2553 ประสิทธิภาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซีเควนซ์ที่มีการเข้ารหัส มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 18,144,880

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. S. Tangkawanit and S. Kanprachar. 2020. Effect of Sampling Rate Reduction and Signal Filtering for Gunfire Sound Classification with Spectral Vector using ANN. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC). 18 1 17-27
2. Settha Tangkawanit, Sahakorn Buangam, and Surachet Kanprachar. 2017. An Improvement of The Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 9 2 17-21
3. Siriwuttichai Niruttisai,Settha Tangkawanit,Surachet Kanprachar". 2016. CHARACTER SEGMENTATION METHOD FOR DIGITAL BACK-LIGHT CONSOLE UNDER DIFFERENT LIGHTING CONDITIONS. Jurnal Teknologi. 78 5 41-46
4. Termritthikuna, C., Tangkawanit, S., Kanprachar, S. . 2016. Data and energy usage reduction for live streaming on smart phone using fuzzy logic . Jurnal Teknologi. 78 5-9 35-40
5. Tangkawanit, S.. 2013. Eco-friendly of Hibiscu cannabinus L. fibers dyeing with natural dye. Advanced Materials Research. 781-784 - 674-677
6. Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar. 2007. Expected Force Profile for HDD Bearing Installation Machine. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC). 5 2 91 - 95
7. Kanprachar, S., Tangkawanit, S.. 2007. Performance of RGB and HSV color systems in object detection applications under different illumination intensities. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 2 1943-1948
8. Tangkawanit, S., Rangsriwatananon, K., Dyer, A.. 2005. Ion exchange of Cu2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ in analcime (ANA) synthesized from Thai perlite. Microporous and Mesoporous Materials. 79 1-3 171-175
9. Authors of DocumentDyer, A., Tangkawanit, S., Rangsriwatananon, K.. 2004. Exchange diffusion of Cu2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ into analcime synthesized from perlite. Microporous and Mesoporous Materials. 75 3 273-279

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. เศรษฐา ตั้งค้าวานิช, วันเฉลิม จันทร์ทรง, วิศวะ นามวงษ์, จักรกฤษ เติมฤทธิกุล, กฤษณะ วทานิยานนท์, สุวิทย์ กิระวิทยา. 2013. Arrival Time Approximation and Tracking of NU-EV via Wireless Network. Naresuan University Engineering Journal . 8 1 21-29
2. Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar. 2008. Design of Fuzzy Logic Control for Hard Disk Drive’s Arm Bending Machine. วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13 3 311 - 316

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) S. Tangkawanit and S. Kanprachar (2019) Effect of Sampling Frequency on Gunfire Sound Classification with Spectral Vector using ANN. 2019 ECTI Workshop on EEC. Ayudhaya, Thailand
2) S. Tangkawanit and S. Kanprachar (2018) Spectral Vector Design for Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN. The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018). Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
3) S. Tangkawanit, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2018) Development of Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN. The 3rd Internation Conference on Digtial Arts, Media, and Technology (iCDAMT 2018). Chiang Rai, Thailand
4) S. Tangkawanit, S. Buangam and S. Kanprachar (2016) An Improvement of the Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN. The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016. Krabi, Thailand
5) Settha Tangkawanit, Surachet Kanprachar (2014) “A Design of Wireless Network for EV Tracking System in the Campus”, Special Sessions: Smart Technology in Campus Electric Vehicle System. The International Conference On Communications, iEECON 2014. Pattaya City, Thailand
6) Settha Tangkawanit, Krisana Wataniyanon, and Surachet Kanprachar (2014) An Improvement of EV Data Updating Time using Fuzzy Logic. The International Conference On Communications, iEECON 2014. Pattaya City, Thailand
7) Settha Tangkawanit, Chakkrit Termrittikun, and Surachet Kanprachar (2014) Electric Vehicle Tracking and Notification Application for Smart Phones. The International Conference On Communications, iEECON 2014. Pattaya City, Thailand
8) Panupong Sornkhom Settha Tangkawanit (2014) Security analysis and improvement of NU-EV tracking and monitoring system. Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014 International.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) กิตติสรณ์ อภัยจิตร มนต์มนัส จงเกษกรรม เมธวัจน์ วัชรพิทยพงศ์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2020) ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วย Tesseract OCR และการจับคู่กับภาพต้นแบบ . ECTI-CARD 2020. จ.นครสวรรค์
2) จักรกฤษณ์ บุญกลม สุดารัตน์ จันทิมา เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2020) การตรวจจับเครื่องประดับด้วย Faster R-CNN. ECTI-CARD 2020. จ.นครสวรรค์
3) พชรพล เขียวไพรี อัคคเดช อะทะยศ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2020) ระบบการติดตามตำแหน่งของรถไฟฟ้าโดยสารโดยใช้เทคโนโลยี IoT. ECTI-CARD 2020. จ.นครสวรรค์
4) ธนพล วงษโสภา สมรักษ์ ยิ้มสาระ อภิชาต พิลึก จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2020) ระบบตรวจจับบุคคลและตรวจจับควันภายในอาคาร. ECTI-CARD 2020. จ.นครสวรรค์
5) ปิยะพล เรืองทิพย์ รวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
6) กฤษฎา สักแก้ว พีระยุทธ ศรีวิเศษ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่งเด็กนักเรียนแบบออนไลน์. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
7) จักราวุฒิ กันทะคำ นัฐชัย อรุณประภารัตน์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบเครื่องช่วยฟักไข่ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
8) อัศนี ศักดิ์ศิริทานตะวัน เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ารองรับการแสดงสื่อมัลติมิเดียอัจฉริยะ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
9) อริญชัย ค้าไป อานนท์ อรุณเดช เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) การตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นข้าวในแปลงนาโดยใช้โดรน. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
10) พีระพงศ์ ละมูล พุทธคุณ พจนาภรณ์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงและควบคุมอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกพืช. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แบบจำลองอุปกรณ์ยืดจับแผ่นรับภาพและรับรู้การเปลี่ยนแปลงขนาดมุมของหลอดเอกซเรย์ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร16640
ถึงวันที่2025-05-15
อนุสิทธิบัตร   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ประจำปี 2554 (TESA Top Gun Rally 2011) เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2555
80,000.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นพื้นฐาน เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 1 ส.ค. 2554 ถึง 
20 มี.ค. 2555
45,000.00
รวม       125,000.00  
 .................................................................................

 ( ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช )

 25 มกราคม 2565