ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. PONPISUT WORRAJIRAN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................ไม่บอก..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  chonsirik@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2549 - 2553 ปริญญาเอก Ph.D. Bioengineering University of Strathclyde
2542 - 2543 ปริญญาโท M.Sc. Systems Engineering University of Wales, Cardiff
2536 - 2539 ปริญญาตรี วศ.บ. Electronics Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 เมษายน 2541 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 อุปกรณ์วัดความเอียงของกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2563 - 2563 อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องรีดผ้าไอน้ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  
2560 - 2560 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2557 - 2557 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อเพื่อพัฒนารถเข็นช่วยเดิน 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2554 - 2554 เครื่องเขย่าถุงเลือดและชั่งน้ำหนัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
2552 - 2553 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 60,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยศัลกรรมในหอผู้ป่วยหนัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Valsan, G., Worrajiran, P., Lakany, H., Conway, B.A.. 2006. Predicting intention and direction of wrist movement from EEG. IET Conference Publications. 520 30

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 โปรแกรมวัดพิสัยการเคลื่อนไหวผ่านสมาร์ทโฟน ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร355232
ถึงวันที่2037-06-15
ลิขสิทธิ์   
2 โปรแกรมสื่อสารด้วยรูปภาพ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร356081
ถึงวันที่2037-02-22
ลิขสิทธิ์   
3 โปรแกรมช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยใส่ท่อหายใจในระยะพักฟื้น ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตรว1.8300
ถึงวันที่2069-11-21
ลิขสิทธิ์ ลิขลิทธิ จะคุ้มครองตลอดชีวิตของเจ้าของ  
4 โปรแกรมควบคุมกล่องยาบันทึกและแจ้งเตือนการรับประทานยา ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร371411
ถึงวันที่2038-11-23
ลิขสิทธิ์   
5 อุปกรณ์ปรับท่านั่งผู้ป่วยพักฟื้น ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร16287
ถึงวันที่2023-02-26
อนุสิทธิบัตร   
6 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวราบ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร16607
ถึงวันที่2025-08-07
อนุสิทธิบัตร   
7 โปรแกรมสื่อสารด้วยรูปภาพสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร ว1.008963
ถึงวันที่2071-02-05
ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ คุ้มครอง 50 ปี  
8 กล่องยาบันทึกและแจ้งเตือนการรับประทานยา ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร16795
ถึงวันที่2024-09-06
อนุสิทธิบัตร   
9 ชุดรูปภาพสำหรับการสื่อสารกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยใส่ท่อหายใจระยะพักฟื้น ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตรศ1.051288
ถึงวันที่2071-05-31
ลิขสิทธิ์   
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ )

 24 มกราคม 2565