ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............นิพัทธ์ จันทรมินทร์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. NIPHAT JANTHARAMIN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  niphatj@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2546 - 2551 ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) University of Leeds, England
2542 - 2545 ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering) University of Kassel, Germany
2536 - 2540 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

2 มิถุนายน 2540 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
♦ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
♦ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
♦ แบตเตอรี่
♦ การแปลงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Siriporn Dachasilaruk, Niphat Jantharamin, and Apichai Rungruang. 2019. Speech Intelligibility Enhancement for Thai-Speaking Cochlear Implant Listeners. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. 13 3 866-875

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Niphat Jantharamin. 2012. Maximum-Power-Point Approximation for Photovoltaic Arrays. Naresuan University Engineerging Journal (NUEJ). 7 1 37-42

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Niphat Jantharamin (2018) Battery Modelling Based on Artificial Neural Network for Battery Control and Management . 2018 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2018). สาธารณรัฐเกาหลี(ใต้)
2) P. Lousuwankun, N. Jantharamin (2018) Photovoltaic Module Maximum-Power-Point Tracking with Step-Size Variation. The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018). Swissôtel Resort Phuket Patong Beach Phuket, Thailand
3) Siriporn Dachasilaruk, Chadarthan Luangsawang, Niphat Jantharamin, Siraprabha Kaewsri and Patamawadee Doungta (2017) Evaluation of Thai Speech Intelligibility based on Noise Reduction Techniques for Cochlear Implants. The 10th International Congress on Image and Signal Processing, Bio Medical Engineering and Informations. Shanghai,China.
4) Adirek Buakam, Niphat Jantharamin (2015) Application of a Two-phase Interleaved Step-Up Converter for Photovoltaic Power Maximization. The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2015). Chiang Mai, Thailand
5) Niphat Jantharamin, Ponlawat Thongbuaban (2014) Interleaving Technique Application for Photovoltaic Power Maximization. The International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS 2014). Sapporo, Japan
6) Niphat Jantharamin, Ponlawat Thongbuaban (2013) Maximum-Power-Point Tracking Using Multiphase Interleaved Converters Based on Multi-Unit Synchronization. International Conference on Electrical Machines and Systems 2013 (ICEMS2013). Busan, Korea
7) Ponlawat Thongbuaban, Niphat Jantharamin (2011) New switch-control technique for multiphase interleaved converters with current sharing and voltage regulation. 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2011). Beijing, China
8) Niphat Jantraramin (2010) Performance analysis of interleaved converter for maximum power point tracking. The Fifth GMSARN International Conference 2010: "Sustainable Development and Climate Change:Challenges and Opportunity in GMS" . Luang Prabang, Lao
9) Niphat Jantharamin, Li Zhang (2010) Model-based maximum power point tracking. The 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010). Chiangmai, Thailand
10) Niphat Jantharamin, Li Zhang (2009) Analysis of multiphase interleaved converter by using state-space averaging technique. The 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009). Pataya, Thailand
11) Niphat Jantharamin, Li Zhang (2008) Control of a two-phase bi-directional interleaved converter for maximum power point tracking. The 11th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS2008). Wuhan, China
12) Niphat Jantharamin, Li Zhang (2008) A new dynamic model for lead-acid batteries. The 4th IET Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2008). York, England

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์ (2021) การพัฒนาวิธีตรวจหาการบังแสงบางส่วนสำหรับกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 44 (EECON-44). โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2) พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์ (2021) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีแปรผันช่วงก้าวโดยใช้ตัวคูณเพื่อติดตามจุดกำลังสูงสุด . งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑๗. ออนไลน์
3) พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์ (2021) การติดตามจุดกำลังสูงสุดแบบแปรผันช่วงก้าวโดยใช้ตัวประกอบการคูณ. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43 (EECON-43). โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 นิพัทธ์ จันทรมินทร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  2018-06-01 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ISBN 978-616-426-107-5   
blank
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จันทรมินทร์ )

 19 มกราคม 2565