ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............มุฑิตา สงฆ์จันทร์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. MUTITA SONGJUN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  mutitas@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2546 - 2551 ปริญญาเอก Ph.D. Automatic Control and Systems Engineering Sheffield
2544 - 2545 ปริญญาโท M.Eng Mechatronics AIT
2538 - 2542 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

2 กรกฏาคม 2544 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (ฟัซซีลอจิก)
- ระบบควบคุม
- เมคาทรอนิกส์
- โรโบติกส์

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2560 การควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์โดยใช้ฟัซซีลอจิกเมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2556 - 2558 การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบทำซ้ำชนิดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2552 - 2552 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมแบบเรียนรู้ซ้ำ-พหุนามของเมทริกซ์ G อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่าเมื่อใช้ค่าถ่วงน้ำหนักแบบปรับค่าได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 30,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Songjun, M.. 2019. Mobile robot speed control using fuzzy logic controller. GMSARN International Journal. 13 2 58-63
2. Mutita Songjun. 2016. Comparison Between Parameter Optimaland Pid Type Llc for One-link Robot Manipulator.. International Journal of Electrical and Electronics Engineering Research.. 6 6 37-46
3. Mutita Songjun. 2015. Parameter Optimal Iterative Learning Control with Application to a Robot Arm. Universal Journal of Control and Automation . 28-32
4. D. H. Owens
B. Chu
M. Songjun. 2012. Parameter-optimal iterative learning control using polynomial representations of the inverse plant. International Journal of Control. 85 5 533-544

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) S.Mutita (2018) Mobile Robot Speed Control under Variable Load and Slope using Fuzzy Logic Controller. Global Conference on Engineering and Applied Science 2018. ประเทศญี่ปุ่น
2) Mutita Songjun (2017) Mobile Robot Speed Control using Fuzzy Logic Controller. GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS. Viatnam
3) Mutita Songjun (2016) Comparison between Parameter Optimal and PID type lLC for one-link Robot Manipulator. Global Conference on Engineering and Applied Science 2016 (GCEAS). Japan.
4) Mutita Songjun (2015) Parameter optimal Iterative Learning Control with application to a robot arm. Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS).. Japan
5) Mutita Songjun (2014) Polynomial model of the inverse plant ILC algorithm. International Conference on Information Science and Applications. สาธารณรัฐเกาหลี
6) Mutita Songjun (2010) Iterative Learning Control algorithm using polynomial in system matrix G. The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS". Lao

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 มุฑิตา สงฆ์จันทร์ ระบบควบคุม (Control Systems)  2018-06-01 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ISBN: 978-616-426-110-5   
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ )

 19 มกราคม 2565