ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สุรเดช จิตประไพกุลศาล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. SURADET JITPRAPAIKULSARN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  Suradet@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2548 ปริญญาเอก Ph.D.(Electrical Eng. and Computer Science) Case Western Reserve University ;USA
- 2534 ปริญญาตรี วท.บ (Mathematics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Software Engineering; Software Architecture; Systems Engineering; Software Product Line; Software Process; Agile Software Development;

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2564 ระบบตรวจวัดและหาจุด Ki-67 hot spot ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธีการประมวลผลภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Juraphanthong, W., Jitprapaikulsarn, S.. 2020. An Asymmetric Cryptography Using Gaussian Integer. Engineering and Applied Science Research. 47 2
2. Malungpaishrope, K., Leechavengvongs, S., Uerpairojkit, C., (...), Jitprapaikulsarn, S., Chongthammakun, S.. 2016. Nerve Transfer to Deltoid Muscle Using the Intercostal Nerves Through the Posterior Approach: An Anatomic Study and Two Case Reports. Journal of Hand Surgery. 32 2 218-224
3. Kosiyatrakul, A., Jitprapaikulsarn, S., Durand, S., Oberlin, C.. 2009. Closed flexor pulley rupture of the thumb: case report and review of literature. Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. 14 2-3 139-142
4. Kosiyatrakul, A., Jitprapaikulsarn, S., Durand, S., Oberlin, C.. 2009. Recovery of brachial plexus injury after shoulder dislocation. Injury. 40 12 1327-1329
5. Wu, Q.J., Chankong, V., Jitprapaikulsarn, S., (...), Mathayomchan, B., Kinsella, T.J.. 2003. Real-time inverse planning for Gamma Knife radiosurgery. Medical Physics. 30 11 2988-2995
6. Hobbs, B.F., Helman, U., Jitprapaikulsarn, S., Sreenivas Konda, Maratukulam, D.. 2001. Artificial neural networks for short-term energy forecasting: Accuracy and economic value. Neurocomputing. 23 1-3 71-84

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Wanarat Juraphanthong, Suradet Jitprapaikulsarn
. 2020. An Overview of Gaussian Integer Approaches for Classical and Post-Quantum Asymmetric Cryptography . PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering. 2

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Suradet Jitprapaikulsarn (2015) Design patterns for low energy consumption devices . 12th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture(WICSA 2015), . canada.
2) Suradet Jitprapaikulsarn (2014) An iterative approach to software product line using lean techniques. Software Engineering Institute (SEI) Architecture Technology User Network (SATURN) Conference. Portlan, Oregon, USA
3) Suradet Jitprapaikulsarn (2014) Integrating Agile practices through curriculum. 27th Conference on Software Engineering Education and Training. Alpen-Adria Universität Klagenfurt – Austria
4) Pornsiri Chatpreecha and Suradet Jitprapaikulsarn (2013) An Empirical Study of Personal Software Process (PSP), Extreme Programming (XP), and Software Process Improvement for Individual With Extreme Programming (SPII-XP), Agile Symposium 2013. The 5th International Conference on Internet (ICONI 2013). The Zign Hotel, Pattaya, Thailand
5) Pornsiri Chatpreecha and Suradet Jitprapaikulsarn (2013) Software Process Improvement for Individual With Extreme Programming (SPII-XP). Agile Conference, Gaylord Palms. Orlando, Florida

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และไพศาล มุณีสว่าง (2016) การพัฒนาระบบฝึกภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวไคเนค (The Development of Thai Sign Language Training System using Kinect). การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016 (Knowledge & Digital Society National Conference 2016). มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) การรู้จำพยัญชนะไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 . โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเตลแอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคลการรู้จำ (2016) ตัวเลขไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล . การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 . มหาวิทยาลัยนเรศวร
4) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) การรู้จำตัวเลขไทยสาหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล (Thai numerals recognition for a virtual pen user interface using digital image processing). การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค สุรเดช จิตประไพกุลศาล 1 ส.ค. 2554 ถึง 
30 ม.ค. 2555
1,100,000.00 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับวุฒิภาวะที่ 2 ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ สุรเดช จิตประไพกุลศาล 24 ส.ค. 2555 ถึง 
30 ก.ย. 2556
575,000.00 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
3 โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) สุรเดช จิตประไพกุลศาล 13 ธ.ค. 2559 ถึง 
12 ธ.ค. 2560
100,000.00 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รวม       1,775,000.00  
 .................................................................................

 ( ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล )

 24 มกราคม 2565