ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ปองพันธ์ โอทกานนท์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR.PONGPUN OTHAGANONT…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  opongpun@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2554 - 2560 ปริญญาเอก Ph.D.Transport Systems Cranfield University
2548 - 2549 ปริญญาโท M.Sc. Mechatronics The university of Bath
2546 - 2548 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering The University of Nottingham
2544 - 2548 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

2 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของระบบส่งกำลังรถโดยสารไฟฟ้ากรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่าเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,646,830
2564 - 2565 ศูนย์นำร่องบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปรัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยฯ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 40,000
2563 - 2564 การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 10,000,000
2562 - 2563 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 4,914,447

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Othaganont, P., Assadian, F., Auger, D.. 2014. Sensitivity analyses for cross-coupled parameters in automotive powertrain optimization . Energies. 7 6 3733-3747

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ปองพันธ์ โอทกานนท์, กาญจนา อุ่สุวรรณทิม, ธนวรรณ วารปรีดี, พรศิริ บุญธรรม, พัดสุ กุหลาบเหลือง. 2011. การสำรวจแบคทีเรียในอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร . วารสารเทคนิคการแพทย์ . 39 2 3779-3788
2. กาญจนา อู่สุวรรณทิม ผู้แต่งหลัก , ปองพันธ์ โอทกานนท์, วีรยุทธ ทิมแย้ม, หนึ่งฤทัย ไสลภูมิ, อนิวรรตน์ อินตุ. 2010. การตรวจหาแบคทีเรียปนเปื้อนจากแหล่งน้ำในเขตเมืองและรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 18 2 50-56
blank
 .................................................................................

 ( ดร.ปองพันธ์ โอทกานนท์ )

 24 มกราคม 2565