ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. SITPHAN KANLA…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sitphank@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2546 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
2537 - 2541 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

2 กรกฏาคม 2544 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
การออแบบระบบการทำความเย็น
การออกแบบทางความร้อน
การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/โรงงาน
การออกแบบระบบท่อ

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2554 - 2555 คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
2552 - 2552 การออกแบบและการพัฒนาแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากเส้นใยมะพร้าวสำหรับโรงเรือนเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,997,560
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 4,914,447

ผลงานวิจัยเผยแพร่

blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 10-18 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2555
10,000.00
2 ที่ปรึกษาโครงการ ประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 9 ก.ย. 2552 ถึง 
9 ก.ค. 2553
810,000.00 กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
3 ที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 9 ก.ย. 2552 ถึง 
9 ก.ค. 2553
228,375.00 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 13 พ.ค. 2559 ถึง 
12 พ.ค. 2560
195,000.00 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 1 มี.ค. 2561 ถึง 
28 ก.พ. 2562
262,800.00 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รวม       1,506,175.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา )

 19 มกราคม 2565