ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. CHOOPONG CHUAYPEN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  choopongc@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2549 - 2551 ปริญญาโท วศ.ม. Mechatronics Asian Institue of Technology, Thailand
2535 - 2539 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2541 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- Analysis, synthesis and design of automatic control system
- PLC system, microcontroller and embedded system design
- Mechatronics
- Energy conservation consulting and management in building and factory

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2558 - 2559 โรงเรือนอัจฉริยะราคาถูก - การหาสมรรถนะและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยไอน้ำและหมอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 โครงการพัฒนาโมเดลจำลองยานยนต์ พาหนะขนส่งในพื้นที่ตะเข็บชายแดนตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียบเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร 200,000
2564 - 2564 การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศภายในชั้นปลูกของชุดปลูกพืชแนวตั้งในระบบปลูกพืชแบบปิด มหาวิทยาลัยนเรศวร 90,000
2562 - 2562 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดความแข็งของดินชนิดสถิตย์แบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000
2557 - 2558 ชุดปรับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อควบคุมความชื้น สำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2545 - 2545 ผลของมุมกระทบข้าวเปลือกต่อเปอร์เซ็นต์ข้าวหักจากเครื่องกะเทาะเปลือกแบบแรงเหวี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่าเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,646,830
2564 - 2565 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 15,000,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ )

 7 กรกฏาคม 2565