ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............เกดิษฐ์ กว้างตระกูล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… KADIT KWRANGTRAKUL…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ครูช่าง.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  keditk@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 กรกฏาคม 2549 - ปัจจุบัน

ครูช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 


ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2562 การศึกษาระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร 5,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2556 - 2558 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด มหาวิทยาลัยนเรศวร 110,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2548 - 2548 การพัฒนาไถหัวหมูสำหรับนาข้าวที่เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด มหาวิทยาลัยนเรศวร 137,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 15,000,000
2559 - 2559 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168,800
2557 - 2557 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000
2552 - 2552 การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS 100,000
2546 - 2546 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดิน แบบกระทุ้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 207,800

ผลงานวิจัยเผยแพร่

 .................................................................................

 ( นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล )

 19 มกราคม 2565