ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............นพรัตน์ สีหะวงษ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. NOPPARAT SEEHAWONG…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  nopparatsi@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2547 - 2549 ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
2540 - 2544 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2546 - 2546 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดิน แบบกระทุ้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 207,800

ผลงานวิจัยเผยแพร่

 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ สีหะวงษ์ )

 19 มกราคม 2565