ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สุรัตน์ ปัญญาแก้ว.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… LECTURER. SURAT PUNYAKAEW…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  suratpu@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2557 - 2564 ปริญญาเอก D.Eng. in Mechatronics AIT
2533 - 2535 ปริญญาโท M.Eng. Machatronics AIT
2528 - 2532 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

20 สิงหาคม 2538 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
-Mechatronic
-Mechanical vibration
-Control theory
-System Dynamics
-Automation & Robotics
-Energy Harvesting

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบอแดฟทิฟโดยใช้เกียร์อัตราทดแปรผันต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. SURAT PUNYAKAEW. 2020. Vibration energy harvesting for low frequency using auto-tuning parametricrolling pendulum under exogenous multi-frequency excitations. Theoretical & Applied Mechanics Letters. 10 6 448-455

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. สุรัตน์ปัญญาแก้ว. 2014. การออกแบบและสร้างตัวดูดซับการสั่นสะเทือนแบบปรับค่าได้. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (์NUEJ). 9 1 25-30
blank
 .................................................................................

 ( อาจารย์สุรัตน์ ปัญญาแก้ว )

 19 มกราคม 2565