ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............รัตนา การุญบุญญานันท์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. RATTANA KAROONBOONYANAN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  rattanakar@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2547 - 2552 ปริญญาเอก D.Eng. Agricultural Systems and Engineering Asian Institute of Technology
2543 - 2544 ปริญญาโท M.Eng. Agricultural Engineering Asian Institute of Technology
2537 - 2541 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

25 มีนาคม 2539 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- การอออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร/เครื่องมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/โหลดเซลล์
- การไถพรวนแบบอนุรักษ์
- กลศาสตร์ของดิน
- วิศวกรรมในนาข้าว
- การยศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดความแข็งของดินชนิดสถิตย์แบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2556 - 2558 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด มหาวิทยาลัยนเรศวร 110,000  
2545 - 2545 ผลของมุมกระทบข้าวเปลือกต่อเปอร์เซ็นต์ข้าวหักจากเครื่องกะเทาะเปลือกแบบแรงเหวี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2548 - 2548 การพัฒนาไถหัวหมูสำหรับนาข้าวที่เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด มหาวิทยาลัยนเรศวร 137,000  
2547 - 2547 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร มหาวิทยาลัยนเรศวร 210,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 วิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบถอนรากและบีบอัดวัชพืช สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1,050,000  
2563 - 2563 การพัฒนาชุดสับฟางข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility)) 172,800  
2563 - 2564 โครงการการนำเครื่องผ่ากอ้อยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสู่เกษตรกร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1,472,000  
2562 - 2564 การพัฒนาชุดสับฟางข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าว (รอบที่ 2) โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มชีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2) 234,000  
2561 - 2562 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1,608,118  
2560 - 2561 การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นยำ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1,500,000  
2558 - 2559 กรรไกรตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59,000  
2552 - 2552 การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS 100,000  
2552 - 2552 การพัฒนาเครื่องตัดแผ่นแป้งใบเมี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS 100,000  
2546 - 2546 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดิน แบบกระทุ้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 207,800  
2545 - 2545 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตเม็ดสบู่ ทบวงมหาวิทยาลัย 176,990  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2557 - 2558 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร 132,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2562 การทดสอบระบบควบคุมจราจรในการผลิตอ้อยพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (โครงการย่อย) กองทุนสนับสนุนการวิจัย 900,000
2559 - 2559 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168,800
2557 - 2557 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000
2556 - 2559 (ชุดโครงการ) การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2 สำนักงานนคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4,030,000
2551 - 2551 การปรับปรุงเครื่องหมุนปอกเปลือกขิงดอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS 100,000
2550 - 2550 การปรับปรุงเครื่องเคลือบสารกำจัดศัตรูพืชบนเม็ดทราย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ในโครงการ IRPUS 58,000
2550 - 2550 การปรับปรุงเครื่องคัดแยกกรวดและทรายโดยใช้แรงเหวี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS 58,000
2550 - 2550 การพัฒนาเครื่องต้นแบบในการบีบแบนกล้วยตาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS 100,000
2546 - 2546 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดกากตะกอนอ้อย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS 0
2545 - 2545 การออกแบบและสร้างเครื่องผนึกสุญญากาศพร้อมเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุ ทบวงมหาวิทยาลัย 0

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. R. Karoonboonyanan, V.M. Salokhe, T. Niyamapa, Hiroshi Nakashima. 2007. Vibration effects on the performance of a single-shank subsoiler. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. 9

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ธัญญา นิยมาภา* และรัตนา การุญบุญญานันท์. 2015. การพัฒนาเครื่องมือไถดินดานชนิดสั่น. Naresuan University Engineering Journal. 10 1 40-49
2. Rattana Karoonboonyanan*, Nopparat Seehawong, Kadit Kwrangtrakul. 2008. Development of soybean rolling injection planter. Naresuan University Journal. 16 2 99-103

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Rattana Karoonboonyanan* Vilas M. Salokhe Tanya Niyamapa (2009) Performance evaluation of vibratory subsoilers. The International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) Agricultural Engineering Workshop. Nakhon Pathom, Thailand

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ และ ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (2019) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา. การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง "พืชสวน/พืชไร่" "ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน". ณ ห้องประชุมGrand ballroom โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2) Rattana Sonkam* Gajendra Singh (2003) Effects of tillage methods and rice straw management on weeds. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
3) ปิยะมาศ จารุฑีฆัมพร พลกฤษณ์ เพ็ญนิเวศน์สุข ประวิทย์ เป้าบ้านเซ่า รัตนา สอนขำ* (2003) ผลของการออกแบบปากพ่นเครื่องพ่นหว่านปุ๋ยต่อสัมประสิทธิ์การกระจายตัว. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องโรยเมล็ดข้าว ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร9111
ถึงวันที่2017-08-21
อนุสิทธิบัตร   
2 โหลดเซลล์ ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร13290
ถึงวันที่2022-07-31
อนุสิทธิบัตร   
3 เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชแบบใช้แรงคนเข็น ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร14688
ถึงวันที่2022-09-15
อนุสิทธิบัตร   
4 ชิ้นส่วนอุปกรณ์การวัด ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร65800
ถึงวันที่2026-07-07
สิทธิบัตร   
5 เครื่องผ่ากออ้อยและให้ปุ้ย กำลังดำเนินการ อนุสิทธิบัตร   
6 ชุดเครื่งปลูกพืชหลังนา กำลังดำเนินการ สิทธิบัตร   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 กิจกรรมประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ (เครื่องแบนกล้วย) รัตนา การุญบุญญานันท์ 28 ม.ค. 2557 ถึง 
25 ส.ค. 2557
300,000.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 โครงการให้คำปรึกษาออกแบบเครื่องตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย รัตนา การุญบุญญานันท์ 16 ต.ค. 2558 ถึง 
22 ก.พ. 2559
59,000.00 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กิจกรรมเครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 รัตนา การุญบุญญานันท์ 1 ธ.ค. 2558 ถึง 
22 ก.พ. 2559
59,000.00 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวม       418,000.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์ )

 25 มกราคม 2565