ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............อนันต์ชัย อยู่แก้ว.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. ANANCHAI U-KAEW…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  ananchaiu@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2550 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering Lehigh
- 2547 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering Lehigh
- 2544 ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering Lehigh

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

8 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานจากรถกระบะที่มีอายุการใช้งานสูง
- การวางแผนออกแบบและจำลองระบบของรถดัดแปลงไฟฟ้าจากรถกระบะเพื่อคำนวณหาค่าจำกัดซึ่งใช้สำหรับประกอบตัวรถต้นแบบ แล้วทำการทดสอบระบบโดยใช้การทดสอบแบบเสมือนจริง
- ศึกษาทดสอบการขับขี่เพื่อปรับจูนและแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่
- ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (vehicle electric system)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2560 การพัฒนาพาหนะสามล้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2558 - 2559 การทดสอบสมรรถนะและการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2556 - 2557 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 380,000  
2553 - 2554 การลดการสูญเสียพลังงานในระบบสูบน้ำโดยการเติมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2560 การรีไซเคิลรถกระบะเก่าโดยดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,296,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2564 - 2565 ศูนย์นำร่องบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปรัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยฯ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564 40,000  
2563 - 2565 การตรวจสอบและประเมินหาสาเหตุการวิบัติของเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้การตรวจวัดและวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 9,555,200  
2560 - 2561 การพัฒนาต้นแบบราคาถูกชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขี่จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โครงการ Innovation Hub - Ageing Society เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย 4.0 :ม.มหิดล 1,350,000  
2560 - 2561 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก สวทช. และ กฟผ. N/A  
2559 - 2559 การศึกษาการใช้งานจักรยานที่ติดตั้งชุดต้นแบบมอเตอร์ช่วยขับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย สำนักงาน สสส 100,000  
2555 - 2556 การเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มน้ำโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 70,000  
2553 - 2554 การเพิ่มอัตรการไหลในท่อระบายน้ำอาศัยแรงโน้มถ่วงโดยกระบวนการเติมสารละลายพอลิเมอร์แบบเจือจาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 250,000  
2553 - 2556 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3,160,650  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,997,560
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2564 การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 10,000,000
2560 - 2561 การพัฒนาเตียงและเครื่องไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ 1,450,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. อนันต์ชัย อยู่แก้ว. 2012. การลดแรงเสียดทานในการไหลผ่านท่อ: หลักการพื้นฐานและแนวทางประยุกต์ใช้ในประเทศไทย . วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 23 1 55-61

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Sittichoke Pookpunt, Ananchai Ukaew, Pongpun Othaganont, Pakchira Nugbanleng (2018) Technical and Financial Analysis on Trolley and Electric Bus in Phitsanulok, Thailand. GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2018. Nanning China
2) A. Ukaew (2016) System Design of Electric Bicycle Performance and Solar PV Parking. Sustainable Energy and Technology Asia 2016 (SETA 2016). BITEC, Bangkok,Thailand.
3) A.Ukaew, C.Chauypen (2015) Implementation of Conceptual Real-Time Embedded Functional Design via Drive-by-Wire ECU Development. International Conference on Automotive and Mechanical Engineering. New York City
4) Ananchai Ukaew (2014) Modal Based System Design of Urban Fleet Electric Vehicle Conversion. SAE International. ฺBangkok
5) Ananchi Ukaew (2013) Model Based System Design of Drive-By-Wire Algorithm for Electric Vehicle Conversion (EVC). SAE 2013 World Congress & Exhibition. . ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
6) Ananchi Ukaew (2011) Model based system design and simulation for electric vehicle Conversion: low – cost desing process. The 7th International Conference on Automotive Engineering (ICAE - 7). อิมแพค เมืองทองธานี

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, ปองพันธ์ โอทกานนท์ และ อนันต์ชัย อยู่แก้ว (2018) การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
2) The 41th Electrical Engineering Conference (EECON-41) (2018) “การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยาง (Impacts of Trolleybus Systems on Voltage Levels and Energy losses in Electrical Distribution Networks)”…. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 . มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3) ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว (2011) การอนุรักษ์พลังงานของการสูบน้ำผ่านท่อโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์ Conservation of energy pumping through the pipeline by the addition of polymer solution.. การประชุมวิชาการเครื่อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย. โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 อนันต์ชัย อยู่แก้ว New Trends in Electrical Vehicle Powertrains  2019-01-31 New Trends in Electrical Vehicle Powertrains, Edited by Luis Romeral Martínez and Miguel Delgado Prietop. cm.Print ISBN 978-1-78985-021-5Online ISBN 978-1-78985-022-2   

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 อุปกรณ์มอเตอร์ช่วยขับแบบพกพาต่อพ่วงรถเข็นผู้พิการ กำลังดำเนินการ อนุสิทธิบัตร   
2 อุปกรณ์ช่วยปั่นสำหรับติดตั้งบนรถจักรยาน กำลังดำเนินการ อนุสิทธิบัตร   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการวิเคราะห์ความเสียหายใบตีของเครื่องบดอาหารเม็ด อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1 ต.ค. 2558 ถึง 
10 ก.พ. 2559
31,250.00 CPF พิษณุโลก
2 โครงการก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 16 ม.ค. 2560 ถึง 
15 ม.ค. 2561
21,300,000.00 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าย (BLDC) สำหรับประยุกต์ใช้ในงานพัดลมระบบความร้อนในตู้โดยสารรถไฟ อนันต์ชัย อยู่แก้ว 25 ก.พ. 2562 ถึง 
30 ก.ค. 2562
113,000.00 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
4 วิเคราะห์การทำงานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถบรรทุกไฟฟ้า อนันต์ชัย อยู่แก้ว 1 ก.ย. 2564 ถึง 
30 พ.ย. 2564
200,000.00 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
รวม       21,644,250.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว )

 8 ธันวาคม 2564