ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ปฐมศก วิไลพล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. PATOMSOK WILAIPON…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  panotew@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2550 ปริญญาเอก วศ.ด. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น
- 2543 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น
- ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 พฤษภาคม 2543 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 อิทธิพลของการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟในกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2559 - 2560 อิทธิพลของอุณหภูมิของกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2552 - 2553 ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 87,500  
2552 - 2553 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยคลื่นไมโครเวฟ มหาวิทยาลัยนเรศวร 87,500  
2552 - 2553 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากเศษมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Piyanun CHAROENSAWAN, Patomsok WILAIPON and Nopparat SEEHAWONG. 2021. FLAT PLATE SOLAR WATER HEATER WITH CLOSED-LOOP OSCILLATING HEAT PIPES. Thermal Science .
2. Patomsak Wilaipon. 2011. Durian Husk Properties and its Heating Value Equation. American Journal of Applied Sciences. 8 9 893-896
3. Wilaipon, P.. 2009. The effects of briquetting pressure on banana-peel briquette and the banana waste in northern Thailand . American Journal of Applied Sciences. 6 1 167-171
4. Wilaipon, P.. 2008. Density equation of bio-coal briquettes and quantity of maize cob in Phitsanulok, Thailand. American Journal of Applied Sciences. 5 12 1808-1811
5. Wilaipon, P.. 2007. Physical characteristics of maize cob briquette under moderate die pressure. American Journal of Applied Sciences. 4 12 995-998

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ปฐมศก วิไลพล ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ นพรัตน์ สีหะวงษ์ จิรานุวัฒน์ เม่นเกิด ปรากรณ์ ประกอบกสิกรณ์ และปิยะวัต คำบุญ. 2019. การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 4 1 43-50
2. ทิวากร กาจันทร์ ธนกร แตงก่อ วีรชัย แก้วฉัยยา นพรัตน์ สีหะวงษ์ ปฐมศก วิไลพล และปิยะนันท์ เจริญสวรรค์. 2018. ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 3 1 9-18
3. ธนพล เจริญศรี นพพล อมรพิศาล นฤดล อนุชิต และปฐมศก วิไลพล. 2017. อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา [ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2560]. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Tanagorn Tangkor, Thiwakorn Kachan, Weerachai Keawchaiya, Nopparat Seehawong, Patomsok Wilaipon and Piyanun Charoensawan* (2017) Effect of Evaporator Length on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector with CLOHPs. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) . Kunming University of Sciences and Technology, China
2) Patomsok Wilaipon (2014) Cassava slices drying by using a combined hot-air-singing-plane microwave dryer. 2014 Agricultural Science and Food Engineering Conference. Shenzhen China.
blank
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมศก วิไลพล )

 27 มกราคม 2565