ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............กุลยา กนกจารุวิจิตร.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. KOONLAYA KANOKJARUVIJIT…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  koonlayak@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2547 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering Imperial College Lodon
2541 - 2543 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering Oregon State University
2535 - 2539 ปริญญาตรี BEng (Honors) Chemical Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- Jet Impingement
- Hemodynamics

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2562 การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อนาโนเจ็ทตกกระทบ 30,000  
2558 - 2559 การศึกษาการกระแทกของเจ็ตของของไหลนาโนลงบนพื้นผิวรูปทรงต่างๆ 200  
2558 - 2560 การพิจารณาโครงสร้างการไหลของของไหลนาโนผ่านพื้นผิวรูปแบบต่างๆ 30,000  
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2560 การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเหลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่ามอุดตัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2552 - 2553 การพัฒนาเทคนิคการวัดการไหลของเลือด มหาวิทยาลัยนเรศวร 87,500  
2552 - 2553 การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 87,500  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2548 - 2549 การพัฒนาจลนศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและเทคนิควิดิทิศน์ในการวัดอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนแบบทรานเสียนท์ของการกระแทกของเจ็ทลงบนพื้นผิวรอยบุ๋ม ไม่มีข้อมูล 480,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. K. Kanokjaruvijit1, T. Donprai-on1, N. Phanthura1, P. Noidet1 and J. Siripokharattana. 2017. Wall Shear Stress and Velocity Distributions in Different Types of Stenotic Bifurcations. Journal of Mechanical Science and Technology.
2. Koonlaya Kanokjaruvijit,Ricardo F. Martinez-Botas. 2010. Heat transfer correlations of perpendicularly impinging jets on a hemispherical-dimpled surface. International Journal of Heat and Mass Transfer. 53 15-16 3045-3056
3. Koonlaya Kanokjaruvijit,Chakkraphan Thawonngamyingsakul and Somchai Wongwises. 2010. Numerical investigation of an axi-symmetric laminar jet impinging on a dimpled surface under uniform heat flux using a finite element method.. Journal of Mechanical Science and Technology. 24 9 1809-1818
4. K. Kanokjaruvijit, R. F. Martinez-Botas. 2008. Heat Transfer and Pressure Investigation of Dimple Impingement. Journal of Turbomachinery-transactions of The Asme - J TURBOMACH-T ASME . 130 1
5. Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F.. 2005. Heat transfer and pressure investigation of dimple impingement. Proceedings of the ASME Turbo Expo. 3 PART A 717-728
6. Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F.. 2005. Parametric effects on heat transfer of impingement on dimpled surface. Journal of Turbomachinery. 127 2 287-296
7. Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F.. 2005. Jet impingement on a dimpled surface with different crossflow schemes. International Journal of Heat and Mass Transfer. 48 1 161-170
8. Dano, B.P.E., Liburdy, J.A., Kanokjaruvijit, K.. 2005. Flow characteristics and heat transfer performances of a semi-confined impinging array of jets: Effect of nozzle geometry. International Journal of Heat and Mass Transfer. 48 3-4 691-701
9. Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F.. 2004. Parametric effects on heat transfer of impingement on dimpled surface . Proceedings of the ASME Turbo Expo 2004. 3 77-88
10. Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F.. 2004. An experimental investigation of the heat transfer due to multiple jets impinging normally on a dimpled surface. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 218 11 1337-1348

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Koonlaya Kanokjaruvijit
, Jirasak Siripokharattana. 2016. Dimensional Analysis of Shear Stress of Blood Flow through a Bifurcation: Skin Friction Coefficients . Naresuan University Journal : Science and Technology. 23 3 68-86
2. กุลยา กนกจารุวิจิตร
จิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา
ภาณุ พุทธวงศ์. 2014. การศึกษาเชิงตัวเลขสองมิติแบบสมมาตรตามแกนของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดที่ใส่ขดลวด Numerical Study of Two-Dimensionally Axi-Symmetric Blood Flow Through an Occluded Vessel and a Stented Vessel. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 22 1 104-119

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Chittaphong X, Subsomboon K and Kanokjaruvijit K (2018) Guidelines Green Building Standards for Lao People s Democratic Republic. 2018 2nd International Conference on Environmental, Industrial and Energy Engineering (EI2E 2018). Novotel Bangkok Platinum Pratunam, Bangkok, Thailand
2) Koonlaya Kanokjaruvijit Ricardo F. Martinez-Botas (2016) Roles of wide-band thermochromic liquid crystals in heat transfer measurement of jet impingement coupled with a dimpled surface. EMN Meeting in Liquid Crystal 2016. Radisson Resort Orlando-Celebration
3) Suriyea, T., Pomyangeun T., Kanokaruvijit, K. (2013) Study of incineration of Acacia Wood Chips for Biomass Power Plant of the Royal Thai Navy in Sattahip, Chonburi Province, Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET). Singapore

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) จิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา, กุลยา กนกจารุวิจิตร และภาณุ พุทธวงศ์, (2011) การศึกษาการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดหัวใจด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์. ที่ประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งชาติครั้งที่ 25. หาดอ่าวนาง จ.กระบี่
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics - APPLY กุลยา กนกจารุวิจิตร 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
3,311,464.00 โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Chiang Mai University, Thailand ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
รวม       3,311,464.00  
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร )

 25 มกราคม 2565