ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. PIYANUN CHAROENSAWAN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  piyanunc@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2546 ปริญญาเอก วศ.ด. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
2539 - 2541 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
2535 - 2538 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

20 มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยีท่อความร้อน การถ่ายเทความร้อน การไหลสองสถานะ การทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่มีท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบภายใต้เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2559 - 2560 การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2552 - 2553 การวิเคราะห์ค่าการถ่ายเทความร้อนและผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของถังเก็บข้าวเปลือกที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ท่อความร้อน มหาวิทยาลัยนเรศวร 194,000  
2552 - 2552 คุณลักษณะทางความดันต่อการเคลื่อนที่ของสารทำงานภายในท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  
2551 - 2552 คุณลักษณะทางความดันต่อการเคลื่อนที่ของสารทำงานภายในท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2561 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ (รหัส R2561B070) มหาวิทยาลัยนเรศวร 208,000  
2552 - 2553 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนแบบผสมของตัวรับแสงอาทิตย์แบบหลอดสุญญากาศที่ใช้เทอร์โมไซฟอนและเตาเผาไหม้แกลบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 230,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2547 - 2548 สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวนอนในสภาวะการทำงานปกติ ไม่มีข้อมูล 438,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2558 เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1,202,560
2555 - 2557 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 2,947,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Piyanun CHAROENSAWAN, Patomsok WILAIPON and Nopparat SEEHAWONG. 2021. FLAT PLATE SOLAR WATER HEATER WITH CLOSED-LOOP OSCILLATING HEAT PIPES. Thermal Science .
2. Charoensawan Piyanun, Terdtoon Pradit. 2019. Visual study on two-phase flow in a horizontal closed-loop oscillating heat pipe. Thermal Science. 23 2 1055-1065
3. Piyanun Charoensawan, Pradit Terdtoon. 2018. VISUAL STUDY ON TWO-PHASE FLOW IN A HORIZONTAL CLOSED-LOOP OSCILLATING HEAT PIPE. International Journal of Thermal Sciences.
4. Suppachai Chumnumwat and Piyanun Charoensawan. 2016. Two-Dimensional Simulation of Temperature in Paddy Bulk Storage with Closed-Loop Oscillating Heat Pipes. MAHASARAKHAM INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY. 2 1 22-27
5. Charoensawan, P., Terdtoon, P.. 2008. Thermal performance of horizontal closed-loop oscillating heat pipes . Applied Thermal Engineering. 28 5-6 460-466
6. Charoensawan, P., Terdtoon, P.. 2007. Thermal performance correlation of horizontal closed-loop oscillating heat pipes. Proceedings of the Electronic Packaging Technology Conference, EPTC. 906-909
7. Authors of DocumentKhandekar, S., Charoensawan, P., Groll, M., Terdtoon, P.. 2003. Closed loop pulsating heat pipes - Part B: Visualization and semi-empirical modeling . Applied Thermal Engineering. 23 16 2021-2033
8. Charoensawan, P., Khandekar, S., Groll, M., Terdtoon, P.. 2003. Closed loop pulsating heat pipes - Part A: Parametric experimental investigations. Applied Thermal Engineering. 23 16 2009-2020
9. Terdtoon, P., Charoensawan, P., Chaitep, S.. 2001. Corrosion of tubes used in thermosyphon heat exchanger for waste heat recovery system: A case of internal surface . Heat Transfer Engineering. 22 4 18-27

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ปฐมศก วิไลพล ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ นพรัตน์ สีหะวงษ์ จิรานุวัฒน์ เม่นเกิด ปรากรณ์ ประกอบกสิกรณ์ และปิยะวัต คำบุญ. 2019. การวิเคราะห์อัตราส่วนผสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของกระบวนการเผาอิฐมอญ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 4 1 43-50
2. ทิวากร กาจันทร์ ธนกร แตงก่อ วีรชัย แก้วฉัยยา นพรัตน์ สีหะวงษ์ ปฐมศก วิไลพล และปิยะนันท์ เจริญสวรรค์. 2018. ผลของความยาวส่วนทำระเหยและจำนวนโค้งเลี้ยวของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบต่อสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 3 1 9-18
3. Pongsak Kiedcharoensiri, Piyanun Charoensawan, Pradit Terdtoon. 2012. Two-Phase Flow Analysis of a Horizontal Close-loop Oscillating Heat Pipe. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31 5 571-577
4. Suppachai Chumnumwat, Piyanun Charoensawan. 2012. Computational Study of Temperature Distribution in Paddy Bulk Storage with Close-loop Oscillating Heat Pipes. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31 5 503-501

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Tanagorn Tangkor, Thiwakorn Kachan, Weerachai Keawchaiya, Nopparat Seehawong, Patomsok Wilaipon and Piyanun Charoensawan* (2017) Effect of Evaporator Length on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector with CLOHPs. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) . Kunming University of Sciences and Technology, China
2) Jakkrit Khamechuang,Sirimongkol Aunsiri, Anongnuch Tippakdee and Piyanun Charoensawan. (2016) Effect of Tube Inner Diameter of CLOHP in CPU Cooling Application. The 8 International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being. Myanmar
3) Suppachai Chumnmwat and Piyanun Charoensawan. (2013) Two-Dimensional Simulation of Temperature in Paddy Bulk Storage with Closed-Loop Oscillating Heat Pipes.. The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being(STISWB V). สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4) Chumnumwat S and Charoensawan P (2012) Temperature Controller of Paddy bulk with closed-loop Oscillating Heat pipes.. 16th International Heat Pipe Conference. -

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ณัฐวุฒิ วิชัย ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ และนินนาท ราชประดิษฐ (2019) Comparative study heat gain reduction of roof by means using air and water. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15. ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผงทำน้ำร้อนรังสีอาทิตย์แบบขดท่อความร้อน กำลังดำเนินการ อนุสิทธิบัตร   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการการออกแบบสร้างและพัฒนาระบบอุ่นอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้หม้อไอน้ำ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1 ก.พ. 2553 ถึง 
30 ก.ย. 2553
628,000.00 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รวม       628,000.00  
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ )

 8 ธันวาคม 2564