ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ชุลีพร ป่าไร่.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. CHULEEPORN PAA-RAI…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  chuleepornp@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2554 - 2559 ปริญญาเอก PhD (Metallic Materials) The University of Manchester
2546 - 2549 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 - 2546 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 พฤศจิกายน 2549 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
การอบชุบทางความร้อนของวัสดุโลหะ วิศวกรรมพื้นผิวของวัสดุโลหะ โลหะผสมแมกนีเซียม, การตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 ผลกระทบของการอบให้เป็นสารละลายของของแข็งแบบสองขั้นต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของใบพัดกังหันทำจากโลหะผสมพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2552 - 2552 ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของนิกเกิลซุปเปอร์อัลลอย เกรด GTD-111 มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวภายหลังการอบให้เป็นสารละลายของแข็งต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของโลหะผสมพิเศษเกรด IN-738 มหาวิทยาลัยนเรศวร 178,800  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2565 - 2565 การพัฒนากระบวนการผลิตทางโลหะเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 465,400
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Chuleeporn Paa-rai, Gobboon Lothongkum and Panyawat Wangyao. 2021. Effect of cooling rates of solution treatment on rejuvenation heat-treated microstructures of a cast nickel-based superalloy. journal Materials Testing. 63 2 105-112
2. Chuleeporn Paa-rai, Gobboon Lothongkum, Panyawat Wangyao. 2021. Effect of cooling rates of solution treatment on rejuvenation heat-treated microstructures of cast nickel-based superalloy. Materials Testing. 63 2 105-112
3. Chuleeporn Paa-rai. 2020. Effect of Double-Step Solution Treatment on Rejuvenation Heat Treated Microstructure of IN-738 Superalloy. Key Engineering Materials. 856 36 - 42
4. C. Paa-rai, J. Norachan, P. Wangyao, S. Polsilapa, and G. Lothongkum. 2017. Effect of Long-Term Aging on Microstructural Restoration in Cast Nickel Base Superalloy, GTD-111. Materials Science Forum. 891 426-432
5. Robson, J.D., Paa-Rai, C.. 2015. The interaction of grain refinement and ageing in magnesium-zinc-zirconium (ZK) alloys. Acta Materialia. 95 10-19

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผ่นเกราะคอมโพสิตกันกระสุนประเภทเกราะแข็งจากเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ กำลังดำเนินการ อนุสิทธิบัตร   
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราย์ ดร.ชุลีพร ป่าไร่ )

 19 มกราคม 2565