: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กรรณิกา  จำปาทอง kannikaj@nu.ac.th CE106 0-5596-3961
2. กฤษฎา  บุญศิริยะ krissadab@nu.ac.th CE106 0-5596-4024
3. กันตินันท์  มากมี kantinanm@nu.ac.th EE515 0-5596-4307
4. เกดิษฐ์  กว้างตระกูล keditk@nu.ac.th ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 1 0-5596-3918
5. ชัชชัย  อินเขียน chatchaii@nu.ac.th LAB2 055963917
6. ชุติมา   สุดประเสริฐ chootimaw@nu.ac.th CE108 0-5596-4015
7. ฐิติภรณ์  โตจุ้ย thitipornt@nu.ac.th 0-5596-4256
8. ณัฐชา   ฮุนพานิช natchah@nu.ac.th CE106 0-5596-4092
9. ทัศพร  กนกพารา tatsapornk@nu.ac.th CE425 0-5596-4104
10. ทิวาโย  ธูปเทียน chitrat@nu.ac.th - 0-5596-4009
11. ธวัชชัย  ชุลบุตร thawatchaic@nu.ac.th 0-5596-3905
12. ธานี  โกสุม taneek@nu.ac.th Shop EE 0-5596-4149
13. นันทวัน   ดีอินทร์ nantawand@nu.ac.th CE108 0-5596-4017
14. นุชนารถ   แก้วแดง nutchanartj@nu.ac.th CE115 0-5596-3951
15. ประโพธ   พรวนต้นไทร prapotep@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
16. มณีรัตน์   สีเขียว maneerats@nu.ac.th CE113 0-5596-4014
17. มัทรียา  ราชบัวศรี mattareeyar@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
18. รณกฤต  แสงผ่อง phiruchs@nu.ac.th 0-5596-3906
19. รุ่งนภา  ท่วมไธสง rungnaphat@nu.ac.th CE108 055964007
20. ลูกน้ำ  มากลิ่น luknamm@nu.ac.th - 0-5596-4095
21. วรางคณา  วังชากร warangkanaw@nu.ac.th 0-5596-4231
22. วิชญา  อิ่มกระจ่าง vichchayai@nu.ac.th 0-5596-3934, 0-5596-
23. ศรีรัตน์   ทองล้ำ sriratt@nu.ac.th CE106 0-5596-3964
24. สารินทร์  เติมสุทา sarinth@nu.ac.th EE324 0-5596-4371
25. อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม aucharaporny@nu.ac.th CE108 0-5596-4018
26. อัมพรรัตน์  เหม็นแดง umpornratm@nu.ac.th CE113 0-5596-4022
27. เอกชัย  คงธนโภไคย akechaik@nu.ac.th 0-5596-3920
blank