: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
2. กรกฎ  นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th CE306 0-5596-4065
3. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
4. ขวัญชัย  ไกรทอง kwanchaik@nu.ac.th IE 410 0-5596-4239
5. ขวัญนิธิ  คำเมือง kwannitik@nu.ac.th - 0-5596-4226
6. จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
7. จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
8. จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 055964378
9. ชุลีพร  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
10. ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051, 0-5596-
11. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
12. ธนพล  เพ็ญรัตน์ tanaponph@nu.ac.th CE229 0-5596-4057
13. ธวัชชัย  เมธีวรัญญู thawatchaim@nu.ac.th EE208 055-96-4344
14. นพรัตน์   สีหะวงษ์ nopparatsi@nu.ac.th IE304 0-5596-4214
15. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
16. นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
17. นินนาท  ราชประดิษฐ์ ninnartr@nu.ac.th IE209 0-5596-4212
18. บุญพล  มีไชโย boonponm@nu.ac.th CE209 0-5596-4062
19. ปฐมศก  วิไลพล panotew@nu.ac.th IE411 0-5596-4261
20. ปณัฐพงศ์  บุญนวล panatpongb@nu.ac.th IE439 055-96-4249
21. ปรัตถกร  สิทธิสม prattakorns@nu.ac.th CE434 055964095
22. ปองพันธ์  โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
23. ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th IE222 0-5596-4185
24. ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์ piyadanip@nu.ac.th EE204 0-5596-4322
25. ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
26. พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน kphongph@nu.ac.th EE210 0-5596-4341
27. พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง phongthornj@nu.ac.th CE204 055-964027
28. พนัส  นัถฤทธิ์ panusn@nu.ac.th EE306 0-5596-4367
29. พรนภา  สุตะวงค์ pornnapas@nu.ac.th CE425 0819535764
30. พลปรีชา  ชิดบุรี polpreechac@nu.ac.th CE302 055964086
31. ไพศาล  มุณีสว่าง paisarnmu@nu.ac.th 0-5596-4354
32. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
33. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
34. ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
35. ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 05596
36. มุฑิตา  สงฆ์จันทร์ mutitas@nu.ac.th EE222 0-5596-4339
37. รัตนา  การุญบุญญานันท์ rattanakar@nu.ac.th IE216 0-5596-4183
38. วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
39. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE242 055964204
40. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
41. วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา wilawank@nu.ac.th CE224 4842, 4224
42. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th 4203 055964203
43. ศลิษา  วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th IE214 0-5596-4182
44. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
45. ศิริพร  เดชะศิลารักษ์ siripornd@nu.ac.th EE413 0-5596-4398
46. ศิษฎา  สิมารักษ์ sisdas@nu.ac.th 0-5596-4250
47. ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา sitphank@nu.ac.th IE309 0-5596-4236
48. ศุภวรรณ  พลพิทักษ์ชัย supawanpo@nu.ac.th EE415 0-5596-4381
49. เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
50. สมมาตร  แสงเงิน sommarts@nu.ac.th EE412 055964393
51. สมร  หิรัญประดิษฐกุล samornh@nu.ac.th IE236 055-964198
52. สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th EE217 0-5596-4349
53. สายสัมพันธ์  ซุ้นเจริญ saisumpans@nu.ac.th IE 437 0-5596-4251
54. สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
55. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
56. สุธนิตย์  พุทธพนม sutanitp@nu.ac.th - 0-5596-4273
57. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawansri@nu.ac.th CE430 055964099
58. สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย sumeth@nu.ac.th IE406 0-5596-4238
59. สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
60. สุรพล นาแตเนียล   เจริญสุข surapon.charoensook@gmail.com EE109 055-96-4037
61. สุรัตน์  ปัญญาแก้ว suratpu@nu.ac.th 0-5596-4230
62. เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น saowalakt@nu.ac.th IE337 0-5596-4225
63. อนันต์ชัย  อยู่แก้ว ananchaiu@nu.ac.th 0-5596-4234
64. อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0-5596-4205 0956411521
65. อาวุธ  ลภิรัตนากูล arwutl@nu.ac.th IE323 055964230
66. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
67. อุปถัมภ์  นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th IE322 0-5596-4224
blank