: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กมลชนก  กำเนิดนก kamonchanokk@nu.ac.th CE410 055963956
2. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
3. กานต์  ศุภจิตกุล kans@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
4. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
5. กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
6. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
7. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
8. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
9. ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
10. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
11. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
12. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
13. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
14. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
15. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
16. ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
17. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
18. ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
19. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
20. พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
21. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
22. เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์ pennapapong@nu.ac.th CE106 0-5596-3963
23. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
24. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
25. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th IE208 0-5596-4179
26. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
27. มัทนี  สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th IE312 0-5596-4218
28. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
29. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
30. วิสุทธิ์   แก้วป้องปก wisutk@nu.ac.th CE516 0-5596-4124
31. ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี sarintipt@nu.ac.th - 0-5596-4063
32. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
33. ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th - 0-5596-2255, 0-5596-4066
34. สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th - 0-5596-4055
35. สมพร  เรืองสินชัยวานิช sompornr@nu.ac.th EE502 0-5596-4338
36. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
37. สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
38. สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
39. สันติ   อโหสิ santia@nu.ac.th EN614 0-5596-4020
40. สิทธิโชค  ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th IE415 0-5596-4259
41. สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964288, 055-964006
42. สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
43. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
44. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
45. อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์ apicharts@nu.ac.th 0-5596-3924
46. อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
blank