: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กมลชนก  กำเนิดนก kamonchanokk@nu.ac.th CE410 055963956
2. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
3. กานต์  ศุภจิตกุล kans@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
4. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
5. กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
6. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
7. โกศล  เหล็กกล้า kosoll@nu.ac.th 0-5596-3914
8. เจษฎา  ทองดอนคำ jatsadat@nu.ac.th IE109 055964308
9. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
10. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
11. ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม chaiwatk@nu.ac.th 0-5596-3929
12. ชิตชณุ  วงศ์ประสิทธิ์ chitchanuw@nu.ac.th ShopIE 05596
13. ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
14. ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน nichanank@nu.ac.th 0-5596-3905
15. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
16. ดอกแก้ว  ม่วงทิม dokkaewm@nu.ac.th CE113 055963960
17. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
18. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
19. ธงชัย   เลี่ยมสกุล tongchail@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
20. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
21. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
22. นิชานาถ   พรหมประเสริฐ nichanartp@nu.ac.th CE113 0-5596-4011
23. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
24. นิภาวรรณ   จันทะคุณ nipawanc@nu.ac.th - 055963934
25. ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
26. ปวันรัตน์  มั่นนุช pawanratm@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
27. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
28. ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
29. เผ่าพัฒน์  แสงอบ paopats@nu.ac.th shop EE 055964149
30. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
31. พนารัตน์   กิตติจารุขจร panaratk@nu.ac.th CE113 0-5596-4023
32.