: หน้าหลัก > บุคลากร > ค้นหาข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ค้นหาข้อมูลบุคลากร

 
      ค้นหาข้อมูลบุคลากร
หน่วยงาน : จาก :  
ที่ หน่วยงาน รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน โทร(ภายใน)
1   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
2   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
กมลชนก  กำเนิดนก kamonchanokk@nu.ac.th CE410 055963956
3   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
กรกฎ  นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th CE306 0-5596-4065
4   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
กรรณิกา  จำปาทอง kannikaj@nu.ac.th CE106 0-5596-3961
5   งานนโยบายและแผน  
บุคลากรสายสนับสนุน
กฤษฎา  บุญศิริยะ krissadab@nu.ac.th CE106 0-5596-4024
6   สำนักงานเลขานุการคณะ  
บุคลากรสายสนับสนุน
กฤษณะ  ไกรกิจราษฎร์ kritsanak@nu.ac.th CE113 055963960
7   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
8   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
9   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
กันตินันท์  มากมี kantinanm@nu.ac.th EE515 0-5596-4307
10   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
กานต์  ศุภจิตกุล kans@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
11   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
กาลไกล  วรินทร์ kankaiv@nu.ac.th 0-5596-3929
12   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
13   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
14   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
เกดิษฐ์  กว้างตระกูล keditk@nu.ac.th ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 1 0-5596-3918
15   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
16   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
โกศล  เหล็กกล้า kosoll@nu.ac.th 0-5596-3914
17   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ขวัญชัย  ไกรทอง kwanchaik@nu.ac.th IE 410 0-5596-4239
18   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ขวัญนิธิ  คำเมือง kwannitik@nu.ac.th - 0-5596-4226
19   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
20   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
21   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 055964378
22   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
เจษฎา  ทองดอนคำ jatsadat@nu.ac.th IE109 055964308
23   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ชัชชัย  อินเขียน chatchaii@nu.ac.th LAB2 055963917
24   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
25   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
26   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม chaiwatk@nu.ac.th 0-5596-3929
27   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ชิตชณุ  วงศ์ประสิทธิ์ chitchanuw@nu.ac.th ShopIE 05596
28   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
บุคลากรสายสนับสนุน
ชุติมา   สุดประเสริฐ chootimaw@nu.ac.th CE108 0-5596-4015
29   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ชุลีพร  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
30   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
31   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ฐิติภรณ์  โตจุ้ย thitipornt@nu.ac.th 0-5596-4256
32   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ณัฐชา   ฮุนพานิช natchah@nu.ac.th CE106 0-5596-4092
33   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน nichanank@nu.ac.th 0-5596-3905
34   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
35   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ดอกแก้ว  ม่วงทิม dokkaewm@nu.ac.th CE113 055963960
36   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051, 0-5596-
37   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
38   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ทัศพร  กนกพารา tatsapornk@nu.ac.th CE425 0-5596-4104
39   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
40   งานบริการการศึกษา  
บุคลากรสายสนับสนุน
ทิวาโย  ธูปเทียน chitrat@nu.ac.th - 0-5596-4009
41   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ธงชัย   เลี่ยมสกุล tongchail@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
42   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
43   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ธนพล  เพ็ญรัตน์ tanaponph@nu.ac.th CE229 0-5596-4057
44   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
45   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
46   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ธวัชชัย  ชุลบุตร thawatchaic@nu.ac.th 0-5596-3905
47   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ธวัชชัย  เมธีวรัญญู thawatchaim@nu.ac.th EE208 055-96-4344
48   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ธานี  โกสุม taneek@nu.ac.th Shop EE 0-5596-4149
49   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ธีรเทพ  อ่วมผึ้ง thirathepo@nu.ac.th CE 113 055-963960
50   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
นพรัตน์   สีหะวงษ์ nopparatsi@nu.ac.th IE304 0-5596-4214
51   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
52   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
53   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
บุคลากรสายสนับสนุน
นันทวัน   ดีอินทร์ nantawand@nu.ac.th CE108 0-5596-4017
54   งานการเงินและพัสดุ  
บุคลากรสายสนับสนุน
นิชานาถ   พรหมประเสริฐ nichanartp@nu.ac.th CE113 0-5596-4011
55   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
นินนาท  ราชประดิษฐ์ ninnartr@nu.ac.th IE209 0-5596-4212
56   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
57   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
นิภาวรรณ   จันทะคุณ nipawanc@nu.ac.th - 055963934
58   งานบริการการศึกษา  
บุคลากรสายสนับสนุน
นุชนารถ   แก้วแดง nutchanartj@nu.ac.th CE115 0-5596-3951
59   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
บุญพล  มีไชโย boonponm@nu.ac.th CE209 0-5596-4062
60   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ปฐมศก  วิไลพล panotew@nu.ac.th IE411 0-5596-4261
61   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ปณัฐพงศ์  บุญนวล panatpongb@nu.ac.th IE439 055-96-4249
62   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
63   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ประโพธ   พรวนต้นไทร prapotep@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
64   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ปรัตถกร  สิทธิสม prattakorns@nu.ac.th CE434 055964095
65   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
ปวันรัตน์  มั่นนุช pawanratm@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
66   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ปองพันธ์  โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
67   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th IE222 0-5596-4185
68   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
69   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์ piyadanip@nu.ac.th EE204 0-5596-4322
70   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
71   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
72   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
เผ่าพัฒน์  แสงอบ paopats@nu.ac.th shop EE 055964149
73   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน kphongph@nu.ac.th EE210 0-5596-4341
74   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง phongthornj@nu.ac.th CE204 055-964027
75   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
76   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
พนัส  นัถฤทธิ์ panusn@nu.ac.th EE306 0-5596-4367
77   งานการเงินและพัสดุ  
บุคลากรสายสนับสนุน
พนารัตน์   กิตติจารุขจร panaratk@nu.ac.th CE113 0-5596-4023
78   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์ phornchetj@nu.ac.th CE113 055964021
79   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
พรเทพ  นาถึง porntepn@nu.ac.th
80   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
พรนภา  สุตะวงค์ pornnapas@nu.ac.th CE425 0819535764
81   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
82   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
พลปรีชา  ชิดบุรี polpreechac@nu.ac.th CE302 055964086
83   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
84   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์ pennapapong@nu.ac.th CE106 0-5596-3963
85   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ prawpailink@nu.ac.th IE 323 0-5596-4230
86   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
87   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ไพศาล  มุณีสว่าง paisarnmu@nu.ac.th 0-5596-4354
88   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
89   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
90   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ภัทร   ทับพิมล pattarat@nu.ac.th - 081-7074816
91   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
92   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th IE208 0-5596-4179
93   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
94   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
95   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 05596
96   งานการเงินและพัสดุ  
บุคลากรสายสนับสนุน
มณีรัตน์   สีเขียว maneerats@nu.ac.th CE113 0-5596-4014
97   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
มัทนี  สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th IE312 0-5596-4218
98   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
มัทรียา  ราชบัวศรี mattareeyar@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
99   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
มุฑิตา  สงฆ์จันทร์ mutitas@nu.ac.th EE222 0-5596-4339
100   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
รณกฤต  แสงผ่อง phiruchs@nu.ac.th 0-5596-3906
101   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
รัชนก  แจงป้อม rutchanokj@nu.ac.th IE108 0-5596-4255
102   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
103   งานนโยบายและแผน  
บุคลากรสายสนับสนุน
รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์ trirongr@nu.ac.th - 0-5596-3967
104   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
รัตนา  การุญบุญญานันท์ rattanakar@nu.ac.th IE216 0-5596-4183
105   งานบริการการศึกษา  
บุคลากรสายสนับสนุน
รุ่งนภา  ท่วมไธสง rungnaphat@nu.ac.th CE108 055964007
106   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ลูกน้ำ  มากลิ่น luknamm@nu.ac.th - 0-5596-4095
107   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
108   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
วรางคณา  วังชากร warangkanaw@nu.ac.th 0-5596-4231
109   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
110   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE242 055964204
111   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
112   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชญา  อิ่มกระจ่าง vichchayai@nu.ac.th 0-5596-3934, 0-5596-
113   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา wilawank@nu.ac.th CE224 4842, 4224
114   งานนโยบายและแผน  
บุคลากรสายสนับสนุน
วิสุทธิ์   แก้วป้องปก wisutk@nu.ac.th CE516 0-5596-4124
115   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th 4203 055964203
116   งานนโยบายและแผน  
บุคลากรสายสนับสนุน
ศรัณย์  พร้อมเทพ sarunp@nu.ac.th CE106 055-964092
117   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี sarintipt@nu.ac.th - 0-5596-4063
118   งานนโยบายและแผน  
บุคลากรสายสนับสนุน
ศรีรัตน์   ทองล้ำ sriratt@nu.ac.th CE106 0-5596-3964
119   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
120   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ศลิษา  วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th IE214 0-5596-4182
121   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
122   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th - 0-5596-2255, 0-5596-4066
123   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ศิริพร  เดชะศิลารักษ์ siripornd@nu.ac.th EE413 0-5596-4398
124   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
ศิษฎา  สิมารักษ์ sisdas@nu.ac.th 0-5596-4250
125   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา sitphank@nu.ac.th IE309 0-5596-4236
126   งานการเงินและพัสดุ  
บุคลากรสายสนับสนุน
ศุภวรรณ   วรนุช supawanw@nu.ac.th - 0-5596-4012
127   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
ศุภวรรณ  พลพิทักษ์ชัย supawanpo@nu.ac.th EE415 0-5596-4381
128   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
129   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th - 0-5596-4055
130   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
สมบัติ  เอี่ยมเย็น sombati@nu.ac.th CE113 055963960
131   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
สมบูรณ์  พาสีชา somboonp@nu.ac.th CE104 055963962
132   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
สมพร  เรืองสินชัยวานิช sompornr@nu.ac.th EE502 0-5596-4338
133   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
สมมาตร  แสงเงิน sommarts@nu.ac.th EE412 055964393
134   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
สมร  หิรัญประดิษฐกุล samornh@nu.ac.th IE236 055-964198
135   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
136   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
137   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th EE217 0-5596-4349
138   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
139   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
สันติ   อโหสิ santia@nu.ac.th EN614 0-5596-4020
140   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
สายสัมพันธ์  ซุ้นเจริญ saisumpans@nu.ac.th IE 437 0-5596-4251
141   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
สารินทร์  เติมสุทา sarinth@nu.ac.th EE324 0-5596-4371
142   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
สิทธิโชค  ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th IE415 0-5596-4259
143   งานธุรการ  
บุคลากรสายสนับสนุน
สุกัญญา   ผนึกทอง sukanyapa@nu.ac.th EE324 055964373
144   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
145   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964288, 055-964006
146   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
147   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
สุธนิตย์  พุทธพนม sutanitp@nu.ac.th - 0-5596-4273
148   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawansri@nu.ac.th CE430 055964099
149   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย sumeth@nu.ac.th IE406 0-5596-4238
150   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
151   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
152   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
สุรพล นาแตเนียล   เจริญสุข surapon.charoensook@gmail.com EE109 055-96-4037
153   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
สุรัตน์  ปัญญาแก้ว suratpu@nu.ac.th 0-5596-4230
154   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น saowalakt@nu.ac.th IE337 0-5596-4225
155   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
156   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
อนันต์ชัย  อยู่แก้ว ananchaiu@nu.ac.th 0-5596-4234
157   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
158   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์ apicharts@nu.ac.th 0-5596-3924
159   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
บุคลากรสายวิชาการ
อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
160   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
บุคลากรสายสนับสนุน
อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม aucharaporny@nu.ac.th CE108 0-5596-4018
161   งานการเงินและพัสดุ  
บุคลากรสายสนับสนุน
อัมพรรัตน์  เหม็นแดง umpornratm@nu.ac.th CE113 0-5596-4022
162   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0-5596-4205 0956411521
163   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
บุคลากรสายวิชาการ
อาวุธ  ลภิรัตนากูล arwutl@nu.ac.th IE323 055964230
164   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
บุคลากรสายวิชาการ
อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
165   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บุคลากรสายวิชาการ
อุปถัมภ์  นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th IE322 0-5596-4224
166   งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
บุคลากรสายสนับสนุน
เอกชัย  คงธนโภไคย akechaik@nu.ac.th 0-5596-3920

รวมทั้งหมด 166 รายการ

blank