: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
2. กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
3. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
4. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
5. ธวัชชัย  เมธีวรัญญู thawatchaim@nu.ac.th EE208 055-96-4344
6. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
7. ปฐมศก  วิไลพล panotew@nu.ac.th IE411 0-5596-4261
8. ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
9. พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน kphongph@nu.ac.th EE210 0-5596-4341
10. พนัส  นัถฤทธิ์ panusn@nu.ac.th EE306 0-5596-4367
11. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
12. มัทนี  สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th IE312 0-5596-4218
13. ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี sarintipt@nu.ac.th - 0-5596-4063
14. สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th - 0-5596-4055
15. สมพร  เรืองสินชัยวานิช sompornr@nu.ac.th EE502 0-5596-4338
16. สมร  หิรัญประดิษฐกุล samornh@nu.ac.th IE236 055-964198
17. สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964288, 055-964006
18. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
19. อุปถัมภ์  นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th IE322 0-5596-4224
blank