: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กรกฎ  นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th CE306 0-5596-4065
2. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
3. ขวัญชัย  ไกรทอง kwanchaik@nu.ac.th IE 410 0-5596-4239
4. ขวัญนิธิ  คำเมือง kwannitik@nu.ac.th - 0-5596-4226
5. ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
6. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
7. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
8. ธนพล  เพ็ญรัตน์ tanaponph@nu.ac.th CE229 0-5596-4057
9. นพรัตน์   สีหะวงษ์ nopparatsi@nu.ac.th IE304 0-5596-4214
10. นินนาท  ราชประดิษฐ์ ninnartr@nu.ac.th IE209 0-5596-4212
11. ปณัฐพงศ์  บุญนวล panatpongb@nu.ac.th IE439 055-96-4249
12. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
13. ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์ piyadanip@nu.ac.th EE204 0-5596-4322
14. ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
15. พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง phongthornj@nu.ac.th CE204 055-964027
16. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
17. พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
18. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
19. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
20. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th IE208 0-5596-4179
21. มุฑิตา  สงฆ์จันทร์ mutitas@nu.ac.th EE222 0-5596-4339
22. รัตนา  การุญบุญญานันท์ rattanakar@nu.ac.th IE216 0-5596-4183
23. วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา wilawank@nu.ac.th CE224 4842, 4224
24. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
25. ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th - 0-5596-2255, 0-5596-4066
26. ศิริพร  เดชะศิลารักษ์ siripornd@nu.ac.th EE413 0-5596-4398
27. ศิษฎา  สิมารักษ์ sisdas@nu.ac.th 0-5596-4250
28. ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา sitphank@nu.ac.th IE309 0-5596-4236
29. ศุภวรรณ  พลพิทักษ์ชัย supawanpo@nu.ac.th EE415 0-5596-4381
30. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
31. สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
32. สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th EE217 0-5596-4349
33. สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
34. สิทธิโชค  ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th IE415 0-5596-4259
35. สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
36. สุธนิตย์  พุทธพนม sutanitp@nu.ac.th - 0-5596-4273
37. สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย sumeth@nu.ac.th IE406 0-5596-4238
38. สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
39. เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น saowalakt@nu.ac.th IE337 0-5596-4225
40. อนันต์ชัย  อยู่แก้ว ananchaiu@nu.ac.th 0-5596-4234
41. อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
42. อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0-5596-4205 0956411521
43. อาวุธ  ลภิรัตนากูล arwutl@nu.ac.th IE323 055964230
blank