: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1.24 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน"ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯชัชชัย  อินเขียน
2.24 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน"ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯวรางคณา  วังชากร
3.30 มีนาคม 2565
30 มีนาคม 2565
ร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 38(1/2565) หัวข้อ ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOMกฤษฎา  บุญศิริยะ
4.30 มีนาคม 2565
30 มีนาคม 2565
ร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 38(1/2565) หัวข้อ ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOMกมลชนก  กำเนิดนก
5.13 กันยายน 2564
13 กันยายน 2564
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเบื้องต้น” (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรชุติมา   สุดประเสริฐ
6.13 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
สัมมนาแนวทางการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรชิตชณุ  วงศ์ประสิทธิ์
7.10 สิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรชุติมา   สุดประเสริฐ
8.17 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
ประชุมหารือเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกรขับเคลื่อนความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำส่วนงานมหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 11.30-12.30 น.ณ อาคารมหาธรรมราชา และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams วิชญา  อิ่มกระจ่าง
9.19 กุมภาพันธ์ 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
อบรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรชิตชณุ  วงศ์ประสิทธิ์
10.9 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร “สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยนเรศวร” (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) (วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรชุติมา   สุดประเสริฐ
11.29 มกราคม 2564
29 มกราคม 2564
ร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่องการจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย (safety Handling Hazadarous Chemical Substances) เวลา 09.00-16.00 น.โดยผ่านระบบออนไลน์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
12.21 มกราคม 2564
21 มกราคม 2564
ร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่องการปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ Actions to Address Risk and Opportunities) เวลา 10.00-11.00 น.จัดโดย บริษัท Axxo Chemical and Services จำกัด ผ่านระบบออนไลน์วิชญา  อิ่มกระจ่าง
13.21 มกราคม 2564
21 มกราคม 2564
ร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่องการปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการ Actions to Address Risk and Opportunities) เวลา 10.00-11.00 น.จัดโดย บริษัท Axxo Chemical and Services จำกัด ผ่านระบบออนไลน์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
14.25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
จัดประชุมโครงการ "การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีส่วนร่วม" โครงการวิจัยย่อยที่ 2 "การพัฒนาต่อ ยอดเครื่องผ่ากออ้อยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีส่วนร่วม"ณ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
15.1 ตุลาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
อบรมกิจกรรมนันทวัน   ดีอินทร์
16.28 สิงหาคม 2563
28 สิงหาคม 2563
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน"ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลกกมลชนก  กำเนิดนก
17.18 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
อบรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกิจกรรมด้านจิตปัญญา(การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์สันติ   อโหสิ
18.8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหัวข้องานวิจัยด้านการปลูกพืชในระบบปิดร่วมกับสวนเมล่อนจักรรัตน์ณ สวนเมล่อนจักรรัตน์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
19.9 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และเครือข่ายภาคีณ โรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัยกมลชนก  กำเนิดนก
20.9 กุมภาพันธ์ 2563
10 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมหารือสรุปการจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท พนัส แอสแซมบลีย์ จำกัดณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด จ.ชลบุรีณัฐชา   ฮุนพานิช
21.7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นนิยามศัพท์เฉพาะโครงการวิจัย "พัฒนาชุดสวัสดิการเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชน (แรกเกิด- 18 ปี) กลุ่มยากจนและด้อยโอกาส"ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯธานี  โกสุม
22.6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติงานโครงการวิจัยพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีที่ปัญหามีความซ้ำซ้อนณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯธานี  โกสุม
23.27 มกราคม 2563
27 มกราคม 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการท้าทายไทยณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯชัชชัย  อินเขียน
24.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 และรับธงในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาสารินทร์  เติมสุทา
25.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 และรับธงในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมามัทรียา  ราชบัวศรี
26.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 และรับธงในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาปวันรัตน์  มั่นนุช
27.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 และรับธงในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมากันตินันท์  มากมี
28.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 และรับธงในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาเผ่าพัฒน์  แสงอบ
29.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 และรับธงในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาธานี  โกสุม
30.29 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 และรับธงในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาสุกัญญา   ผนึกทอง
31.18 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ศึกษาดูงานพร้อมทั้งประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อตกลงและกรอบความร่วมมือทางวิชาการณ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด-Hemaraj Plant และบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด- Amata City Plant จ.ระยองรุ่งนภา  ท่วมไธสง
32.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
33.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีนิภาวรรณ   จันทะคุณ
34.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีกรรณิกา  จำปาทอง
35.22 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
36.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีประโพธ   พรวนต้นไทร
37.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีภัทร   ทับพิมล
38.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
39.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีธงชัย   เลี่ยมสกุล
40.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีกฤษฎา  บุญศิริยะ
41.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีเผ่าพัฒน์  แสงอบ
42.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีพรเทพ  นาถึง
43.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
44.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
45.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
46.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีโกศล  เหล็กกล้า
47.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีกันตินันท์  มากมี
48.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีชัชชัย  อินเขียน
49.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีศุภวรรณ   วรนุช
50.22 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562
ร่วมสัมมนานอกสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ณ จ.ชลบุรีวรางคณา  วังชากร


blank