: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
2. กานต์  ศุภจิตกุล kans@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
3. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
4. ขวัญนิธิ  คำเมือง kwannitik@nu.ac.th - 0-5596-4226
5. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
6. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
7. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
8. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
9. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
10. ศิษฎา  สิมารักษ์ sisdas@nu.ac.th 0-5596-4250
11. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
12. สายสัมพันธ์  ซุ้นเจริญ saisumpans@nu.ac.th IE 437 0-5596-4251
13. สุธนิตย์  พุทธพนม sutanitp@nu.ac.th - 0-5596-4273
14. เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น saowalakt@nu.ac.th IE337 0-5596-4225
15. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
16. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
17. ชุลีพร  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
18. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
19. นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
20. ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
21. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
22. อุปถัมภ์  นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th IE322 0-5596-4224
สาขาวิศวกรรมเคมี
23. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
24. ปณัฐพงศ์  บุญนวล panatpongb@nu.ac.th IE439 055-96-4249
25. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
26. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE242 055964204
27. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
28. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th IE244 055964203
29. สมร  หิรัญประดิษฐกุล samornh@nu.ac.th IE236 055-964198
30. สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
31. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
32. อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th - 0-5596-4205
blank