: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง
1. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
2. ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th - 0-5596-2255, 0-5596-4066
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. จีรพงษ์  เหล่าน้ำใส jeerapongl@nu.ac.th CE324 055964073
4. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
5. ธนพล  เพ็ญรัตน์ tanaponph@nu.ac.th CE229 0-5596-4057
6. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
7. พรนภา  สุตะวงค์ pornnapas@nu.ac.th CE425 -
8. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th CE 217 0-5596-4059
9. วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา wilawank@nu.ac.th CE224 4842, 4224
10. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawansri@nu.ac.th CE430 055964099
11. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
สาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์
12. กรกฎ  นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th CE306 0-5596-4065
13. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
14. ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี sarintipt@nu.ac.th - 0-5596-4063
15. สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th - 0-5596-4055
สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
16. พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง phongthornj@nu.ac.th CE204 055-964027
17. ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 -
18. สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
19. สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
สาขาวิศวกรรมขนส่ง
20. ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051
21. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
22. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
23. บุญพล  มีไชโย boonponm@nu.ac.th CE209 0-5596-4062
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
24. พลปรีชา  ชิดบุรี polpreechac@nu.ac.th CE302 055964086
25. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
blank