: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรงานธุรการ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1. ทัศพร  กนกพารา tatsapornk@nu.ac.th CE425 0-5596-4104
2. ลูกน้ำ  มากลิ่น luknamm@nu.ac.th - 0-5596-4095
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ฐิติภรณ์  โตจุ้ย thitipornt@nu.ac.th 0-5596-4256
4. รัชนก  แจงป้อม rutchanokj@nu.ac.th IE108 0-5596-4255
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ prawpailink@nu.ac.th IE 323 0-5596-4230
6. วรางคณา  วังชากร warangkanaw@nu.ac.th 0-5596-4231
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
7. สารินทร์  เติมสุทา sarinth@nu.ac.th EE324 0-5596-4371
8. สุกัญญา   ผนึกทอง sukanyapa@nu.ac.th EE324 055964373
หน่วยสารบรรณ
9. กรรณิกา  จำปาทอง kannikaj@nu.ac.th CE106 0-5596-3961
10. เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์ pennapapong@nu.ac.th CE106 0-5596-3963
11. สมบูรณ์  พาสีชา somboonp@nu.ac.th CE104 055963962
หน่วยโสตทัศนศึกษา
12. สันติ   อโหสิ santia@nu.ac.th EN614 0-5596-4020
หน่วยอาคารสถานที่
13. ดอกแก้ว  ม่วงทิม dokkaewm@nu.ac.th CE113 055963960
14. ธงชัย   เลี่ยมสกุล tongchaili@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
15. ธีรเทพ  อ่วมผึ้ง thirathepo@nu.ac.th CE 113 055-963960
16. ประโพธ   พรวนต้นไทร prapotep@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
17. พรเทพ  นาถึง porntepn@nu.ac.th
18. สมบัติ  เอี่ยมเย็น sombati@nu.ac.th CE113 055963960
หน่วยยานพาหนะ
19. พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์ phornchetj@nu.ac.th CE113 055964021
20. ภัทร   ทับพิมล pattarat@nu.ac.th - 055964021
blank