: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
2. ขวัญชัย  ไกรทอง kwanchaik@nu.ac.th IE 410 0-5596-4239
3. ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
4. นพรัตน์   สีหะวงษ์ nopparatsi@nu.ac.th IE304 0-5596-4214
5. นินนาท  ราชประดิษฐ์ ninnartr@nu.ac.th IE209 0-5596-4212
6. ปฐมศก  วิไลพล panotew@nu.ac.th IE411 0-5596-4261
7. ปองพันธ์  โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
8. ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th IE222 0-5596-4185
9. ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
10. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th IE208 0-5596-4179
11. มัทนี  สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th IE312 0-5596-4218
12. รัตนา  การุญบุญญานันท์ rattanakar@nu.ac.th IE216 0-5596-4183
13. ศลิษา  วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th IE214 0-5596-4182
14. ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา sitphank@nu.ac.th IE309 0-5596-4236
15. สิทธิโชค  ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th IE415 0-5596-4259
16. สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย sumeth@nu.ac.th IE406 0-5596-4238
17. สุรัตน์  ปัญญาแก้ว suratpu@nu.ac.th 0-5596-4230
18. อนันต์ชัย  อยู่แก้ว ananchaiu@nu.ac.th 0-5596-4234
19. อาวุธ  ลภิรัตนากูล arwutl@nu.ac.th IE323 055964230
blank