: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมวัสดุ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
2. ชุลีพร  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
3. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
4. นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
5. ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
6. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
7. อุปถัมภ์  นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th IE322 0-5596-4224
blank